Kharj : Gold Price in all near Cities

Kharj : 24 Karat Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Hofuf 26 February 2024 SAR ﷼254.00
Kharj 26 February 2024 SAR ﷼254.00
Riyadh 26 February 2024 SAR ﷼254.00
Kharj : 22 Karat Gold Price

Kharj : 22 Karat Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Hofuf 26 February 2024 SAR ﷼235.00
Kharj 26 February 2024 SAR ﷼235.00
Riyadh 26 February 2024 SAR ﷼235.00
Kharj : 22 Karat Gold Price