Kharj : Gold Price in all near Cities

Kharj : 24 Karat Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Hofuf 07 February 2023 SAR ﷼235.00
Kharj 07 February 2023 SAR ﷼235.00
Riyadh 07 February 2023 SAR ﷼235.00
Kharj : 22 Karat Gold Price

Kharj : 22 Karat Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Hofuf 07 February 2023 SAR ﷼217.00
Kharj 07 February 2023 SAR ﷼217.00
Riyadh 07 February 2023 SAR ﷼217.00
Kharj : 22 Karat Gold Price