Kharj : Gold Price in all near Cities

Kharj : 24 Karat Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Hofuf 26 September 2022 SAR ﷼207.00
Kharj 26 September 2022 SAR ﷼207.00
Riyadh 26 September 2022 SAR ﷼207.00
Kharj : 22 Karat Gold Price

Kharj : 22 Karat Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Hofuf 26 September 2022 SAR ﷼191.00
Kharj 26 September 2022 SAR ﷼191.00
Riyadh 26 September 2022 SAR ﷼191.00
Kharj : 22 Karat Gold Price