அல் அகமதிய, குவைத் : தங்கம் விலை

அல் அகமதிய : 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

28 அக்டோபர் 2020
KWD د.ك19.53
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.53 KWD د.ك+0.00
28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.53 KWD د.ك-0.27
27 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
26 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
25 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
24 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
23 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
21 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.11
20 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.11
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك19.86
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.53
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.66
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك19.86
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (29 அக்டோபர்) KWD د.ك19.53
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك20.62
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.26
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.98
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك20.62
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) KWD د.ك19.64
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை KWD د.ك21.17
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.97
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை KWD د.ك20.42
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك20.35
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك20.29
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك20.35
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك18.87
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك19.21
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك18.87
அல் அகமதிய 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : விலை முடிவடைகிறது (31 ஜூலை) KWD د.ك20.35
அல் அகமதிய - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரத் தங்கம் விலை

அல் அகமதிய : 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

28 அக்டோபர் 2020
KWD د.ك17.90
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.90 KWD د.ك+0.00
28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.90 KWD د.ك-0.25
27 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
26 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
25 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
24 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
23 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
21 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.10
20 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.10
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك18.20
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.90
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.02
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك18.20
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (29 அக்டோபர்) KWD د.ك17.90
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.90
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.65
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.32
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك18.90
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) KWD د.ك18.00
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை KWD د.ك19.40
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.30
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை KWD د.ك18.72
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك18.65
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك18.60
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك18.65
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك17.30
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك17.61
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك17.30
அல் அகமதிய 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : விலை முடிவடைகிறது (31 ஜூலை) KWD د.ك18.65
அல் அகமதிய - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரத் தங்கம் விலை