தபுக், சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

தபுக் : 24 காரட் தங்க வீதம்

16 ஜனவரி 2021
SAR ﷼231.29
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2021 SAR ﷼231.29 SAR ﷼-1.09
15 ஜனவரி 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼-1.09
14 ஜனவரி 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼-1.09
13 ஜனவரி 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+0.00
12 ஜனவரி 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+1.09
11 ஜனவரி 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼+0.00
10 ஜனவரி 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼+0.00
09 ஜனவரி 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼-1.09
08 ஜனவரி 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼-8.73
07 ஜனவரி 2021 SAR ﷼243.29 SAR ﷼-3.27
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை SAR ﷼246.56
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼231.29
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை SAR ﷼237.36
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) SAR ﷼238.93
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) SAR ﷼231.29
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼240.02
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼228.02
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼235.27
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) SAR ﷼228.02
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) SAR ﷼240.02
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼246.56
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼224.74
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼236.67
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) SAR ﷼237.84
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) SAR ﷼224.74
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை SAR ﷼243.29
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை SAR ﷼236.74
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை SAR ﷼240.55
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) SAR ﷼240.02
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) SAR ﷼237.84
தபுக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

தபுக் : 22 காரட் தங்க வீதம்

16 ஜனவரி 2021
SAR ﷼212.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2021 SAR ﷼212.00 SAR ﷼-1.00
15 ஜனவரி 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼-1.00
14 ஜனவரி 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼-1.00
13 ஜனவரி 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+0.00
12 ஜனவரி 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+1.00
11 ஜனவரி 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
10 ஜனவரி 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
09 ஜனவரி 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼-1.00
08 ஜனவரி 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼-8.00
07 ஜனவரி 2021 SAR ﷼223.00 SAR ﷼-3.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை SAR ﷼226.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼212.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை SAR ﷼217.56
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) SAR ﷼219.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) SAR ﷼212.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼220.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼209.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼215.65
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) SAR ﷼209.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) SAR ﷼220.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼226.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼206.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼216.93
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) SAR ﷼218.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) SAR ﷼206.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை SAR ﷼223.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை SAR ﷼217.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை SAR ﷼220.48
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) SAR ﷼220.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) SAR ﷼218.00
தபுக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை