தபுக், சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

தபுக் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 27 மே 2022
SAR ﷼233.00
+1.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2022 SAR ﷼232.00 SAR ﷼-1.00
25 மே 2022 SAR ﷼233.00 SAR ﷼-1.00
24 மே 2022 SAR ﷼234.00 SAR ﷼+2.00
23 மே 2022 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
22 மே 2022 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
21 மே 2022 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
20 மே 2022 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
19 மே 2022 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+3.00
18 மே 2022 SAR ﷼229.00 SAR ﷼-1.00
17 மே 2022 SAR ﷼230.00 SAR ﷼+2.00
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை SAR ﷼238.00
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை SAR ﷼228.00
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை SAR ﷼232.85
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) SAR ﷼238.00
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) SAR ﷼232.00
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை SAR ﷼250.00
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை SAR ﷼237.00
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை SAR ﷼243.52
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) SAR ﷼242.00
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) SAR ﷼240.00
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை SAR ﷼254.20
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை SAR ﷼241.00
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை SAR ﷼246.57
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) SAR ﷼244.38
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) SAR ﷼244.00
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை SAR ﷼243.29
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼228.02
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை SAR ﷼235.11
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) SAR ﷼229.11
தபுக் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) SAR ﷼241.11
தபுக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

தபுக் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 27 மே 2022
SAR ﷼215.00
+1.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2022 SAR ﷼214.00 SAR ﷼-1.00
25 மே 2022 SAR ﷼215.00 SAR ﷼-1.00
24 மே 2022 SAR ﷼216.00 SAR ﷼+1.00
23 மே 2022 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+1.00
22 மே 2022 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
21 மே 2022 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
20 மே 2022 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
19 மே 2022 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+3.00
18 மே 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼-1.00
17 மே 2022 SAR ﷼212.00 SAR ﷼+2.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை SAR ﷼220.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை SAR ﷼210.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை SAR ﷼214.81
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) SAR ﷼219.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) SAR ﷼214.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை SAR ﷼231.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை SAR ﷼219.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை SAR ﷼224.79
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) SAR ﷼223.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) SAR ﷼222.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை SAR ﷼233.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை SAR ﷼223.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை SAR ﷼226.58
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) SAR ﷼224.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) SAR ﷼225.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை SAR ﷼223.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼209.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை SAR ﷼215.50
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) SAR ﷼210.00
தபுக் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) SAR ﷼221.00
தபுக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை