லிவா ஒயாசிஸ், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

லிவா ஒயாசிஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம்

21 செப்டம்பர் 2023
AED د.إ232.00
-1.75
தேதி விலை மாற்றம்
20 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ233.75 AED د.إ-0.75
19 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ234.50 AED د.إ+1.50
18 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ233.00 AED د.إ+0.00
17 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ233.00 AED د.إ+0.00
16 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ233.00 AED د.إ+0.00
15 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ233.00 AED د.إ+2.50
14 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ230.50 AED د.إ-1.25
13 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ231.75 AED د.إ+0.50
12 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ231.25 AED د.إ-2.00
11 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ233.25 AED د.إ+0.75
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ235.50
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ230.50
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ233.26
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ235.50
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (20 செப்டம்பர்) AED د.إ233.75
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை AED د.إ236.00
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை AED د.إ228.50
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை AED د.إ232.17
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) AED د.إ235.75
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) AED د.إ235.50
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ239.25
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ231.25
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ235.82
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ232.50
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) AED د.إ238.75
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ238.75
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ230.00
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ235.40
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ238.75
லிவா ஒயாசிஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) AED د.إ231.50
லிவா ஒயாசிஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

லிவா ஒயாசிஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம்

21 செப்டம்பர் 2023
AED د.إ214.75
-1.50
தேதி விலை மாற்றம்
20 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ216.25 AED د.إ-0.75
19 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ217.00 AED د.إ+1.25
18 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ215.75 AED د.إ+0.00
17 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ215.75 AED د.إ+0.00
16 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ215.75 AED د.إ+0.00
15 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ215.75 AED د.إ+2.50
14 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ213.25 AED د.إ-1.25
13 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ214.50 AED د.إ+0.50
12 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ214.00 AED د.إ-2.00
11 செப்டம்பர் 2023 AED د.إ216.00 AED د.إ+0.75
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ218.00
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ213.25
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ215.94
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ218.00
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (20 செப்டம்பர்) AED د.إ216.25
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை AED د.إ218.50
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை AED د.إ211.75
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை AED د.إ214.96
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) AED د.إ218.25
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) AED د.إ218.00
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ221.50
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ214.25
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ218.37
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ215.25
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) AED د.إ221.25
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ221.00
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ212.75
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ217.93
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ221.00
லிவா ஒயாசிஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) AED د.إ214.50
லிவா ஒயாசிஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை