புடையா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

புடையா : 24 காரட் தங்க வீதம்

06 டிசம்பர் 2023
BHD .د.ب25.10
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.10 BHD .د.ب+0.10
05 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.00 BHD .د.ب-0.20
04 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.20 BHD .د.ب-0.50
03 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.70 BHD .د.ب+0.00
02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.70 BHD .د.ب+0.20
01 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.50 BHD .د.ب+0.10
30 நவம்பர் 2023 BHD .د.ب25.40 BHD .د.ب+0.00
29 நவம்பர் 2023 BHD .د.ب25.40 BHD .د.ب+0.30
28 நவம்பர் 2023 BHD .د.ب25.10 BHD .د.ب+0.20
27 நவம்பர் 2023 BHD .د.ب24.90 BHD .د.ب+0.00
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب25.70
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب25.00
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب25.37
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب25.50
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) BHD .د.ب25.10
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب25.40
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.10
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.65
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب24.70
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب25.40
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.90
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.60
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.84
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب23.00
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.80
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.10
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.00
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.83
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب24.10
புடையா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) BHD .د.ب23.00
புடையா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

புடையா : 22 காரட் தங்க வீதம்

06 டிசம்பர் 2023
BHD .د.ب23.70
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب+0.10
05 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب23.60 BHD .د.ب-0.10
04 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب-0.50
03 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب24.20 BHD .د.ب+0.00
02 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب24.20 BHD .د.ب+0.10
01 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب24.10 BHD .د.ب+0.20
30 நவம்பர் 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.00
29 நவம்பர் 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.20
28 நவம்பர் 2023 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب+0.10
27 நவம்பர் 2023 BHD .د.ب23.60 BHD .د.ب+0.10
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.20
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.60
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.92
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب24.10
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) BHD .د.ب23.70
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب23.90
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.80
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.28
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب23.30
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب23.90
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب23.50
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.40
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.52
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب21.70
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب23.40
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.80
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.70
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.51
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب22.80
புடையா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) BHD .د.ب21.70
புடையா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை