ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
அஜ்மான் நகரம் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
அல் ஐன் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
அல் மேடம் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
அல் குவோஸ் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
அர் ராம்ஸ் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
தைத் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
திப்பா அல் புஜைரா 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
துபாய் நகரம் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
புஜைரா நகரம் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
கயாதி 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
ஹட்டா 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
ஜெபல் அலி 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
கல்பா 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
கோர் ஃபக்கன் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
லிவா ஒயாசிஸ் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
மதினத் சயீத் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
ராஸ் அல் கைமா 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
ருவாஸ் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
ஷார்ஜா நகரம் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83
உம் அல் குவைன் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ219.83

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
அஜ்மான் நகரம் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
அல் ஐன் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
அல் மேடம் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
அல் குவோஸ் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
அர் ராம்ஸ் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
தைத் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
திப்பா அல் புஜைரா 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
துபாய் நகரம் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
புஜைரா நகரம் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
கயாதி 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
ஹட்டா 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
ஜெபல் அலி 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
கல்பா 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
கோர் ஃபக்கன் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
லிவா ஒயாசிஸ் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
மதினத் சயீத் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
ராஸ் அல் கைமா 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
ருவாஸ் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
ஷார்ஜா நகரம் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50
உம் அல் குவைன் 23 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.50