ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
அஜ்மான் நகரம் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
அல் ஐன் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
அல் மேடம் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
அல் குவோஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
அர் ராம்ஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
தைத் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
திப்பா அல் புஜைரா 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
துபாய் நகரம் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
புஜைரா நகரம் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
கயாதி 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
ஹட்டா 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
ஜெபல் அலி 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
கல்பா 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
கோர் ஃபக்கன் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
லிவா ஒயாசிஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
மதினத் சயீத் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
ராஸ் அல் கைமா 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
ருவாஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
ஷார்ஜா நகரம் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75
உம் அல் குவைன் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ197.75

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
அஜ்மான் நகரம் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
அல் ஐன் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
அல் மேடம் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
அல் குவோஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
அர் ராம்ஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
தைத் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
திப்பா அல் புஜைரா 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
துபாய் நகரம் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
புஜைரா நகரம் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
கயாதி 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
ஹட்டா 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
ஜெபல் அலி 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
கல்பா 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
கோர் ஃபக்கன் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
லிவா ஒயாசிஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
மதினத் சயீத் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
ராஸ் அல் கைமா 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
ருவாஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
ஷார்ஜா நகரம் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75
உம் அல் குவைன் 27 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ185.75