ருவாஸ், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

ருவாஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம்

06 டிசம்பர் 2023
AED د.إ245.75
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75 AED د.إ-0.25
05 டிசம்பர் 2023 AED د.إ246.00 AED د.إ+0.25
04 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75 AED د.إ-5.50
03 டிசம்பர் 2023 AED د.إ251.25 AED د.إ+0.00
02 டிசம்பர் 2023 AED د.إ251.25 AED د.إ+4.50
01 டிசம்பர் 2023 AED د.إ246.75 AED د.إ+0.25
30 நவம்பர் 2023 AED د.إ246.50 AED د.إ-0.50
29 நவம்பர் 2023 AED د.إ247.00 AED د.إ+2.25
28 நவம்பர் 2023 AED د.إ244.75 AED د.إ+1.25
27 நவம்பர் 2023 AED د.إ243.50 AED د.إ+1.00
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை AED د.إ251.25
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ245.75
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ247.79
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) AED د.إ246.75
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) AED د.إ245.75
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை AED د.إ247.00
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ234.50
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ240.16
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) AED د.إ240.50
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) AED د.إ246.50
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ243.00
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ220.25
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ232.37
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ223.75
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) AED د.إ242.75
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ235.50
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ223.75
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ232.23
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ235.50
ருவாஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) AED د.إ223.75
ருவாஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ருவாஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம்

06 டிசம்பர் 2023
AED د.إ227.50
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50 AED د.إ-0.25
05 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.75 AED د.إ+0.25
04 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50 AED د.إ-5.25
03 டிசம்பர் 2023 AED د.إ232.75 AED د.إ+0.00
02 டிசம்பர் 2023 AED د.إ232.75 AED د.إ+4.25
01 டிசம்பர் 2023 AED د.إ228.50 AED د.إ+0.25
30 நவம்பர் 2023 AED د.إ228.25 AED د.إ-0.50
29 நவம்பர் 2023 AED د.إ228.75 AED د.إ+2.00
28 நவம்பர் 2023 AED د.إ226.75 AED د.إ+1.25
27 நவம்பர் 2023 AED د.إ225.50 AED د.إ+0.75
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை AED د.إ232.75
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ227.50
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ229.46
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) AED د.إ228.50
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) AED د.إ227.50
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை AED د.إ228.75
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ217.00
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ222.42
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) AED د.إ222.75
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) AED د.إ228.25
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ225.00
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ204.00
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ215.15
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ207.25
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) AED د.إ224.75
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ218.00
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ207.25
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ215.00
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ218.00
ருவாஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) AED د.إ207.25
ருவாஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை