ஹட்டா, ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

ஹட்டா : 24 காரட் தங்க வீதம்

27 செப்டம்பர் 2022
AED د.إ197.75
-1.75
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ199.50 AED د.إ+0.25
25 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ199.25 AED د.إ+0.00
24 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ199.25 AED د.إ+0.00
23 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ199.25 AED د.إ-3.25
22 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ202.50 AED د.إ+0.00
21 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ202.50 AED د.إ+0.75
20 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ201.75 AED د.إ+0.00
19 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ201.75 AED د.إ-1.25
18 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ203.00 AED د.إ+0.00
17 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ203.00 AED د.إ+1.25
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ209.25
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ199.25
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ204.50
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ206.00
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) AED د.إ199.50
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை AED د.إ218.50
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை AED د.إ207.75
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை AED د.إ213.98
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) AED د.إ214.75
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) AED د.إ207.75
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ219.50
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ206.25
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ210.93
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ217.75
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) AED د.إ214.00
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ226.75
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ220.00
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ223.02
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ223.75
ஹட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) AED د.إ220.25
ஹட்டா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஹட்டா : 22 காரட் தங்க வீதம்

01 ஜனவரி 1970
AED د.إ185.75
-1.50
தேதி விலை மாற்றம்
23 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ187.25 AED د.إ-3.00
22 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ190.25 AED د.إ+0.00
21 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ190.25 AED د.إ+0.75
20 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ189.50 AED د.إ+0.00
19 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ189.50 AED د.إ-1.25
18 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ190.75 AED د.إ+0.00
17 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ190.75 AED د.إ+1.25
16 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ189.50 AED د.إ+0.50
15 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ189.00 AED د.إ-5.00
14 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ194.00 AED د.إ-0.25
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ196.50
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ187.25
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ192.75
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ193.50
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (23 செப்டம்பர்) AED د.إ187.25
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை AED د.إ205.25
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை AED د.إ195.25
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை AED د.إ201.01
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) AED د.إ201.75
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) AED د.إ195.25
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ206.25
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ193.75
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ198.11
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ204.50
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) AED د.إ201.00
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ213.00
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ206.75
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ209.48
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ210.25
ஹட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) AED د.إ206.75
ஹட்டா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை