மதினத் சயீத், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

மதினத் சயீத் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 12 ஏப்ரல் 2021
AED د.إ215.74
-0.82
தேதி விலை மாற்றம்
11 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ216.56 AED د.إ+0.00
10 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ216.56 AED د.إ+0.27
09 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ216.29 AED د.إ-1.63
08 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ217.92 AED د.إ+1.90
07 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ216.02 AED د.إ-0.27
06 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ216.29 AED د.إ+1.64
05 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ214.65 AED د.إ-0.27
04 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ214.92 AED د.إ+0.00
03 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ214.92 AED د.إ+0.00
02 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ214.92 AED د.إ+0.54
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ217.92
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ214.38
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ215.77
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ214.38
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (11 ஏப்ரல்) AED د.إ216.56
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ216.56
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ209.47
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ213.76
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ216.02
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ210.83
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை AED د.إ231.56
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை AED د.إ215.47
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை AED د.إ224.11
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) AED د.إ231.56
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) AED د.إ215.47
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ241.93
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ226.93
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ231.45
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ235.65
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) AED د.إ229.38
மதினத் சயீத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

மதினத் சயீத் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 12 ஏப்ரல் 2021
AED د.إ197.75
-0.75
தேதி விலை மாற்றம்
11 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ198.50 AED د.إ+0.00
10 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ198.50 AED د.إ+0.25
09 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ198.25 AED د.إ-1.50
08 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ199.75 AED د.إ+1.75
07 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ198.00 AED د.إ-0.25
06 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ198.25 AED د.إ+1.50
05 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ196.75 AED د.إ-0.25
04 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ197.00 AED د.إ+0.00
03 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ197.00 AED د.إ+0.00
02 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ197.00 AED د.إ+0.50
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ199.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ196.50
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ197.77
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ196.50
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (11 ஏப்ரல்) AED د.إ198.50
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ198.50
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ192.00
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ195.94
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ198.00
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ193.25
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை AED د.إ212.25
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை AED د.إ197.50
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை AED د.إ205.42
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) AED د.إ212.25
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) AED د.إ197.50
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ221.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ208.00
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ212.15
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ216.00
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) AED د.إ210.25
மதினத் சயீத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை