மதினத் சயீத், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

மதினத் சயீத் : 24 காரட் தங்க வீதம்

19 ஜூலை 2024
AED د.إ292.50
-6.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 AED د.إ298.50 AED د.إ+1.25
17 ஜூலை 2024 AED د.إ297.25 AED د.إ+1.50
16 ஜூலை 2024 AED د.إ295.75 AED د.إ+3.00
15 ஜூலை 2024 AED د.إ292.75 AED د.إ+0.75
14 ஜூலை 2024 AED د.إ292.00 AED د.إ+0.00
13 ஜூலை 2024 AED د.إ292.00 AED د.إ+0.75
12 ஜூலை 2024 AED د.إ291.25 AED د.إ-0.50
11 ஜூலை 2024 AED د.إ291.75 AED د.إ+2.75
10 ஜூலை 2024 AED د.إ289.00 AED د.إ+2.00
09 ஜூலை 2024 AED د.إ287.00 AED د.إ-0.50
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ298.50
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ282.00
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ289.86
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ282.00
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) AED د.إ298.50
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ286.00
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ277.75
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ281.31
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ281.75
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) AED د.إ281.75
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ294.00
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ277.50
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ284.80
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ278.75
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) AED د.إ284.25
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ291.25
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ271.75
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ283.03
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ271.75
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ279.75
மதினத் சயீத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

மதினத் சயீத் : 22 காரட் தங்க வீதம்

19 ஜூலை 2024
AED د.إ270.75
-5.75
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 AED د.إ276.50 AED د.إ+1.25
17 ஜூலை 2024 AED د.إ275.25 AED د.إ+1.50
16 ஜூலை 2024 AED د.إ273.75 AED د.إ+2.50
15 ஜூலை 2024 AED د.إ271.25 AED د.إ+0.75
14 ஜூலை 2024 AED د.إ270.50 AED د.إ+0.00
13 ஜூலை 2024 AED د.إ270.50 AED د.إ+1.00
12 ஜூலை 2024 AED د.إ269.50 AED د.إ-0.50
11 ஜூலை 2024 AED د.إ270.00 AED د.إ+2.50
10 ஜூலை 2024 AED د.إ267.50 AED د.إ+1.75
09 ஜூலை 2024 AED د.إ265.75 AED د.إ-0.50
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ276.50
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ261.00
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ268.39
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ261.00
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) AED د.إ276.50
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ264.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ257.25
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ260.53
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ261.00
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) AED د.إ260.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ272.25
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ257.00
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ263.70
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ258.25
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) AED د.إ263.00
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ269.50
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ251.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ262.09
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ251.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ259.00
மதினத் சயீத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை