மதினத் சயீத், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

மதினத் சயீத் : 24 காரட் தங்க வீதம்

21 ஜனவரி 2021
AED د.إ230.74
+1.09
தேதி விலை மாற்றம்
20 ஜனவரி 2021 AED د.إ229.65 AED د.إ+1.36
19 ஜனவரி 2021 AED د.إ228.29 AED د.إ+0.55
18 ஜனவரி 2021 AED د.إ227.74 AED د.إ+0.81
17 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93 AED د.إ+0.00
16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93 AED د.إ-3.00
15 ஜனவரி 2021 AED د.إ229.93 AED د.إ+1.10
14 ஜனவரி 2021 AED د.إ228.83 AED د.إ-1.91
13 ஜனவரி 2021 AED د.إ230.74 AED د.إ+1.91
12 ஜனவரி 2021 AED د.إ228.83 AED د.إ+1.09
11 ஜனவரி 2021 AED د.إ227.74 AED د.إ-1.91
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ241.93
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ226.93
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ232.15
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ235.65
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (20 ஜனவரி) AED د.إ229.65
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை AED د.إ235.65
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ224.47
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ231.03
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) AED د.إ224.47
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) AED د.إ235.65
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை AED د.إ243.29
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ220.11
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ232.03
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) AED د.إ233.20
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) AED د.إ220.11
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ239.74
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ232.38
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ236.22
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ236.20
மதினத் சயீத் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) AED د.إ233.20
மதினத் சயீத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

மதினத் சயீத் : 22 காரட் தங்க வீதம்

21 ஜனவரி 2021
AED د.إ211.50
+1.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 ஜனவரி 2021 AED د.إ210.50 AED د.إ+1.25
19 ஜனவரி 2021 AED د.إ209.25 AED د.إ+0.50
18 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.75 AED د.إ+0.75
17 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00 AED د.إ+0.00
16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00 AED د.إ-2.75
15 ஜனவரி 2021 AED د.إ210.75 AED د.إ+1.00
14 ஜனவரி 2021 AED د.إ209.75 AED د.إ-1.75
13 ஜனவரி 2021 AED د.إ211.50 AED د.إ+1.75
12 ஜனவரி 2021 AED د.إ209.75 AED د.إ+1.00
11 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.75 AED د.إ-1.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ221.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ208.00
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ212.79
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ216.00
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (20 ஜனவரி) AED د.إ210.50
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை AED د.إ216.00
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ205.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ211.77
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) AED د.إ205.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) AED د.إ216.00
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை AED د.إ223.00
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ201.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ212.68
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) AED د.إ213.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) AED د.إ201.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ219.75
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ213.00
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ216.52
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ216.50
மதினத் சயீத் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) AED د.إ213.75
மதினத் சயீத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை