ஹோஃபுஃப், சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

ஹோஃபுஃப் : 24 காரட் தங்க வீதம்

30 ஜூன் 2022
SAR ﷼228.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 ஜூன் 2022 SAR ﷼228.00 SAR ﷼-2.00
29 ஜூன் 2022 SAR ﷼230.00 SAR ﷼+0.00
28 ஜூன் 2022 SAR ﷼230.00 SAR ﷼-1.00
27 ஜூன் 2022 SAR ﷼231.00 SAR ﷼+1.00
26 ஜூன் 2022 SAR ﷼230.00 SAR ﷼+0.00
25 ஜூன் 2022 SAR ﷼230.00 SAR ﷼+0.00
24 ஜூன் 2022 SAR ﷼230.00 SAR ﷼-1.00
23 ஜூன் 2022 SAR ﷼231.00 SAR ﷼+0.00
22 ஜூன் 2022 SAR ﷼231.00 SAR ﷼-1.00
21 ஜூன் 2022 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை SAR ﷼
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை SAR ﷼
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை SAR ﷼
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை () SAR ﷼
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை () SAR ﷼
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை SAR ﷼235.00
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை SAR ﷼228.00
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை SAR ﷼231.63
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) SAR ﷼231.00
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) SAR ﷼228.00
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை SAR ﷼238.00
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை SAR ﷼228.00
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை SAR ﷼232.90
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) SAR ﷼238.00
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) SAR ﷼233.00
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை SAR ﷼250.00
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை SAR ﷼237.00
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை SAR ﷼243.52
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) SAR ﷼242.00
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) SAR ﷼240.00
ஹோஃபுஃப் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஹோஃபுஃப் : 22 காரட் தங்க வீதம்

30 ஜூன் 2022
SAR ﷼210.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 ஜூன் 2022 SAR ﷼210.00 SAR ﷼-2.00
29 ஜூன் 2022 SAR ﷼212.00 SAR ﷼+0.00
28 ஜூன் 2022 SAR ﷼212.00 SAR ﷼-1.00
27 ஜூன் 2022 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+1.00
26 ஜூன் 2022 SAR ﷼212.00 SAR ﷼+0.00
25 ஜூன் 2022 SAR ﷼212.00 SAR ﷼+0.00
24 ஜூன் 2022 SAR ﷼212.00 SAR ﷼-1.00
23 ஜூன் 2022 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+0.00
22 ஜூன் 2022 SAR ﷼213.00 SAR ﷼-1.00
21 ஜூன் 2022 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை SAR ﷼
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை SAR ﷼
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை SAR ﷼
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை () SAR ﷼
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை () SAR ﷼
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை SAR ﷼217.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை SAR ﷼210.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை SAR ﷼213.67
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) SAR ﷼214.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) SAR ﷼210.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை SAR ﷼220.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை SAR ﷼210.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை SAR ﷼214.87
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) SAR ﷼219.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) SAR ﷼215.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை SAR ﷼231.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை SAR ﷼219.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை SAR ﷼224.79
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) SAR ﷼223.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) SAR ﷼222.00
ஹோஃபுஃப் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை