ஹோஃபுஃப், சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

ஹோஃபுஃப் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2021
SAR ﷼234.56
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+0.00
23 ஜனவரி 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+0.00
22 ஜனவரி 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼-2.18
21 ஜனவரி 2021 SAR ﷼236.74 SAR ﷼+1.09
20 ஜனவரி 2021 SAR ﷼235.65 SAR ﷼+3.27
19 ஜனவரி 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+0.00
18 ஜனவரி 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+1.09
17 ஜனவரி 2021 SAR ﷼231.29 SAR ﷼+0.00
16 ஜனவரி 2021 SAR ﷼231.29 SAR ﷼-1.09
15 ஜனவரி 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼-1.09
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை SAR ﷼246.56
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼231.29
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை SAR ﷼236.24
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) SAR ﷼238.93
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) SAR ﷼234.56
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼240.02
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼228.02
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼235.27
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) SAR ﷼228.02
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) SAR ﷼240.02
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼246.56
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼224.74
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼236.67
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) SAR ﷼237.84
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) SAR ﷼224.74
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை SAR ﷼243.29
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை SAR ﷼236.74
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை SAR ﷼240.55
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) SAR ﷼240.02
ஹோஃபுஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) SAR ﷼237.84
ஹோஃபுஃப் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஹோஃபுஃப் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2021
SAR ﷼215.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+0.00
23 ஜனவரி 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+0.00
22 ஜனவரி 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼-2.00
21 ஜனவரி 2021 SAR ﷼217.00 SAR ﷼+1.00
20 ஜனவரி 2021 SAR ﷼216.00 SAR ﷼+3.00
19 ஜனவரி 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+0.00
18 ஜனவரி 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+1.00
17 ஜனவரி 2021 SAR ﷼212.00 SAR ﷼+0.00
16 ஜனவரி 2021 SAR ﷼212.00 SAR ﷼-1.00
15 ஜனவரி 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼-1.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை SAR ﷼226.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼212.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை SAR ﷼216.54
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) SAR ﷼219.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) SAR ﷼215.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼220.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼209.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼215.65
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) SAR ﷼209.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) SAR ﷼220.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼226.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼206.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼216.93
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) SAR ﷼218.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) SAR ﷼206.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை SAR ﷼223.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை SAR ﷼217.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை SAR ﷼220.48
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) SAR ﷼220.00
ஹோஃபுஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) SAR ﷼218.00
ஹோஃபுஃப் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை