பார்கா, ஓமான் : தங்க விலைகள்

பார்கா : 24 காரட் தங்க வீதம்

08 ஏப்ரல் 2021
OMR ﷼23.29
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
11 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
10 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
08 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
07 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.16
06 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.13 OMR ﷼+0.00
05 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.13 OMR ﷼-0.05
04 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.00
03 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.00
02 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.21
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼23.29
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.97
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼23.20
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼22.97
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (11 ஏப்ரல்) OMR ﷼23.29
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼23.46
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.58
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼23.14
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼23.46
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼22.58
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼24.60
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼23.24
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.18
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼24.60
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) OMR ﷼23.24
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼25.86
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼24.38
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.85
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼25.20
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) OMR ﷼24.60
பார்கா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

பார்கா : 22 காரட் தங்க வீதம்

08 ஏப்ரல் 2021
OMR ﷼21.35
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
11 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
10 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
08 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
07 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.15
06 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.20 OMR ﷼+0.00
05 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.20 OMR ﷼-0.05
04 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.00
03 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.00
02 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.20
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼21.35
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.05
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼21.27
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼21.05
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (11 ஏப்ரல்) OMR ﷼21.35
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼21.50
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼20.70
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼21.21
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼21.50
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼20.70
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼22.55
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼21.30
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼22.16
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼22.55
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) OMR ﷼21.30
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼23.70
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼22.35
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼22.77
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼23.10
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) OMR ﷼22.55
பார்கா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை