பார்கா, ஓமான் : தங்க விலைகள்

பார்கா : 24 காரட் தங்க வீதம்

01 பிப்ரவரி 2023
OMR ﷼24.85
+0.35
தேதி விலை மாற்றம்
31 ஜனவரி 2023 OMR ﷼24.50 OMR ﷼-0.25
30 ஜனவரி 2023 OMR ﷼24.75 OMR ﷼-0.05
29 ஜனவரி 2023 OMR ﷼24.80 OMR ﷼+0.00
28 ஜனவரி 2023 OMR ﷼24.80 OMR ﷼-0.05
27 ஜனவரி 2023 OMR ﷼24.85 OMR ﷼-0.05
26 ஜனவரி 2023 OMR ﷼24.90 OMR ﷼+0.15
25 ஜனவரி 2023 OMR ﷼24.75 OMR ﷼-0.20
24 ஜனவரி 2023 OMR ﷼24.95 OMR ﷼+0.20
23 ஜனவரி 2023 OMR ﷼24.75 OMR ﷼-0.05
22 ஜனவரி 2023 OMR ﷼24.80 OMR ﷼+0.00
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை () OMR ﷼
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை () OMR ﷼
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼24.95
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼23.50
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.45
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼23.50
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) OMR ﷼24.50
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼23.50
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.90
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼23.19
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) OMR ﷼23.20
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) OMR ﷼23.50
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼23.00
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.00
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼22.36
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) OMR ﷼21.40
பார்கா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) OMR ﷼22.75
பார்கா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

பார்கா : 22 காரட் தங்க வீதம்

01 பிப்ரவரி 2023
OMR ﷼23.75
+0.35
தேதி விலை மாற்றம்
31 ஜனவரி 2023 OMR ﷼23.40 OMR ﷼-0.30
30 ஜனவரி 2023 OMR ﷼23.70 OMR ﷼+0.00
29 ஜனவரி 2023 OMR ﷼23.70 OMR ﷼+0.00
28 ஜனவரி 2023 OMR ﷼23.70 OMR ﷼-0.05
27 ஜனவரி 2023 OMR ﷼23.75 OMR ﷼-0.05
26 ஜனவரி 2023 OMR ﷼23.80 OMR ﷼+0.15
25 ஜனவரி 2023 OMR ﷼23.65 OMR ﷼-0.20
24 ஜனவரி 2023 OMR ﷼23.85 OMR ﷼+0.20
23 ஜனவரி 2023 OMR ﷼23.65 OMR ﷼-0.05
22 ஜனவரி 2023 OMR ﷼23.70 OMR ﷼+0.00
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை () OMR ﷼
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை () OMR ﷼
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼23.85
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼22.55
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼23.40
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼22.55
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) OMR ﷼23.40
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼22.55
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.00
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼22.23
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) OMR ﷼22.25
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) OMR ﷼22.55
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼22.05
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼20.20
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼21.47
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) OMR ﷼20.60
பார்கா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) OMR ﷼21.80
பார்கா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை