அல் Fahaheel, குவைத் : தங்கம் விலை

அல் Fahaheel : 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

01 ஜனவரி 1970
KWD د.ك0.00
-19.80
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.11
20 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.11
19 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
18 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
17 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
16 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
15 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
14 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
13 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك-0.11
12 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.00
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك19.86
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.58
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.63
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك19.86
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (21 அக்டோபர்) KWD د.ك19.80
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك20.62
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.26
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.98
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك20.62
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) KWD د.ك19.64
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை KWD د.ك21.17
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.97
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை KWD د.ك20.42
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك20.35
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك20.29
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك20.35
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك18.87
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك19.21
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك18.87
அல் Fahaheel 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : விலை முடிவடைகிறது (31 ஜூலை) KWD د.ك20.35
அல் Fahaheel - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரத் தங்கம் விலை

அல் Fahaheel : 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

01 ஜனவரி 1970
KWD د.ك0.00
-18.15
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.10
20 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.10
19 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
18 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
17 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
16 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
15 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
14 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
13 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك-0.10
12 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.00
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك18.20
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.95
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.00
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك18.20
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (21 அக்டோபர்) KWD د.ك18.15
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.90
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.65
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.32
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك18.90
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) KWD د.ك18.00
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை KWD د.ك19.40
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.30
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை KWD د.ك18.72
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك18.65
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك18.60
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك18.65
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك17.30
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك17.61
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك17.30
அல் Fahaheel 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : விலை முடிவடைகிறது (31 ஜூலை) KWD د.ك18.65
அல் Fahaheel - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரத் தங்கம் விலை