அல் ஃபஹஹீல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அல் ஃபஹஹீல் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك19.35
அல் ஃபஹஹீல் 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك19.35
அல் ஃபர்வானியா 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك19.35
அல் ஃபிண்டாஸ் 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك19.35
அல் ஜஹ்ரா 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك19.35
அல் மங்காஃப் 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك19.35
அர் ரிக்கா 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك19.35
அர் ருமைத்தியா 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك19.35
சலிமியாவாக 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك19.35
ஹஃபர் அல் படின் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
ஹவல்லி 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك19.35
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك19.35
ஜுபைல் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
குவைத் நகரம் 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك19.35
சபா அஸ் சலீம் 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك19.35
அல் ஃபஹஹீல் : 22 காரட் தங்க விலை

அல் ஃபஹஹீல் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.25
அல் ஃபஹஹீல் 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.25
அல் ஃபர்வானியா 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.25
அல் ஃபிண்டாஸ் 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.25
அல் ஜஹ்ரா 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.25
அல் மங்காஃப் 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.25
அர் ரிக்கா 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.25
அர் ருமைத்தியா 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.25
சலிமியாவாக 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.25
ஹஃபர் அல் படின் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
ஹவல்லி 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.25
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.25
ஜுபைல் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
குவைத் நகரம் 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.25
சபா அஸ் சலீம் 01 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.25
அல் ஃபஹஹீல் : 22 காரட் தங்க விலை