அல் ஃபஹஹீல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அல் ஃபஹஹீல் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك23.80
அல் ஃபஹஹீல் 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك23.80
அல் ஃபர்வானியா 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك23.80
அல் ஃபிண்டாஸ் 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك23.80
அல் ஜஹ்ரா 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك23.80
அல் மங்காஃப் 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك23.80
அர் ரிக்கா 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك23.80
அர் ருமைத்தியா 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك23.80
சலிமியாவாக 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك23.80
ஹஃபர் அல் படின் 18 ஜூலை 2024 SAR ﷼307.00
ஹவல்லி 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك23.80
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك23.80
ஜுபைல் 18 ஜூலை 2024 SAR ﷼307.00
குவைத் நகரம் 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك23.80
சபா அஸ் சலீம் 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك23.80
அல் ஃபஹஹீல் : 22 காரட் தங்க விலை

அல் ஃபஹஹீல் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك21.85
அல் ஃபஹஹீல் 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك21.85
அல் ஃபர்வானியா 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك21.85
அல் ஃபிண்டாஸ் 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك21.85
அல் ஜஹ்ரா 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك21.85
அல் மங்காஃப் 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك21.85
அர் ரிக்கா 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك21.85
அர் ருமைத்தியா 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك21.85
சலிமியாவாக 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك21.85
ஹஃபர் அல் படின் 18 ஜூலை 2024 SAR ﷼283.00
ஹவல்லி 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك21.85
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك21.85
ஜுபைல் 18 ஜூலை 2024 SAR ﷼283.00
குவைத் நகரம் 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك21.85
சபா அஸ் சலீம் 19 ஜூலை 2024 KWD د.ك21.85
அல் ஃபஹஹீல் : 22 காரட் தங்க விலை