நிஸ்வா, ஓமான் : தங்க விலைகள்

நிஸ்வா : 24 காரட் தங்க வீதம்

30 ஜூன் 2022
OMR ﷼23.10
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 ஜூன் 2022 OMR ﷼23.10 OMR ﷼-0.30
29 ஜூன் 2022 OMR ﷼23.40 OMR ﷼+0.05
28 ஜூன் 2022 OMR ﷼23.35 OMR ﷼-0.10
27 ஜூன் 2022 OMR ﷼23.45 OMR ﷼+0.05
26 ஜூன் 2022 OMR ﷼23.40 OMR ﷼+0.00
25 ஜூன் 2022 OMR ﷼23.40 OMR ﷼+0.00
24 ஜூன் 2022 OMR ﷼23.40 OMR ﷼-0.05
23 ஜூன் 2022 OMR ﷼23.45 OMR ﷼-0.10
22 ஜூன் 2022 OMR ﷼23.55 OMR ﷼+0.05
21 ஜூன் 2022 OMR ﷼23.50 OMR ﷼-0.05
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை () OMR ﷼
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை () OMR ﷼
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼23.95
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.10
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼23.57
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼23.45
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) OMR ﷼23.10
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼24.30
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼23.05
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼23.70
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼24.25
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) OMR ﷼23.65
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼25.45
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.10
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼24.81
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼24.65
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼24.25
நிஸ்வா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

நிஸ்வா : 22 காரட் தங்க வீதம்

30 ஜூன் 2022
OMR ﷼22.15
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 ஜூன் 2022 OMR ﷼22.15 OMR ﷼-0.30
29 ஜூன் 2022 OMR ﷼22.45 OMR ﷼+0.05
28 ஜூன் 2022 OMR ﷼22.40 OMR ﷼-0.05
27 ஜூன் 2022 OMR ﷼22.45 OMR ﷼+0.05
26 ஜூன் 2022 OMR ﷼22.40 OMR ﷼+0.00
25 ஜூன் 2022 OMR ﷼22.40 OMR ﷼+0.00
24 ஜூன் 2022 OMR ﷼22.40 OMR ﷼-0.05
23 ஜூன் 2022 OMR ﷼22.45 OMR ﷼-0.10
22 ஜூன் 2022 OMR ﷼22.55 OMR ﷼+0.05
21 ஜூன் 2022 OMR ﷼22.50 OMR ﷼-0.05
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை () OMR ﷼
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை () OMR ﷼
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼22.95
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.15
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼22.58
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼22.50
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) OMR ﷼22.15
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼23.25
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼22.10
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼22.71
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼23.20
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) OMR ﷼22.70
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼24.35
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.10
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼23.72
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼23.60
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼23.20
நிஸ்வா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை