நிஸ்வா, ஓமான் : தங்க விலைகள்

நிஸ்வா : 24 காரட் தங்க வீதம்

03 டிசம்பர் 2022
OMR ﷼23.15
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 டிசம்பர் 2022 OMR ﷼23.15 OMR ﷼+0.00
02 டிசம்பர் 2022 OMR ﷼23.15 OMR ﷼-0.05
01 டிசம்பர் 2022 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.45
30 நவம்பர் 2022 OMR ﷼22.75 OMR ﷼+0.10
29 நவம்பர் 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
28 நவம்பர் 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
27 நவம்பர் 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
26 நவம்பர் 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.05
25 நவம்பர் 2022 OMR ﷼22.60 OMR ﷼-0.10
24 நவம்பர் 2022 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.15
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼23.20
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.15
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼23.17
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) OMR ﷼23.20
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (03 டிசம்பர்) OMR ﷼23.15
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼23.00
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.00
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼22.36
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) OMR ﷼21.40
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) OMR ﷼22.75
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼22.25
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.10
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼21.51
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼21.30
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) OMR ﷼21.20
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼22.25
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.10
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼21.67
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) OMR ﷼21.80
நிஸ்வா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) OMR ﷼21.35
நிஸ்வா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

நிஸ்வா : 22 காரட் தங்க வீதம்

03 டிசம்பர் 2022
OMR ﷼22.20
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 டிசம்பர் 2022 OMR ﷼22.20 OMR ﷼+0.00
02 டிசம்பர் 2022 OMR ﷼22.20 OMR ﷼-0.05
01 டிசம்பர் 2022 OMR ﷼22.25 OMR ﷼+0.45
30 நவம்பர் 2022 OMR ﷼21.80 OMR ﷼+0.05
29 நவம்பர் 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
28 நவம்பர் 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
27 நவம்பர் 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
26 நவம்பர் 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.05
25 நவம்பர் 2022 OMR ﷼21.70 OMR ﷼-0.05
24 நவம்பர் 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.10
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼22.25
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.20
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼22.22
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) OMR ﷼22.25
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (03 டிசம்பர்) OMR ﷼22.20
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼22.05
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼20.20
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼21.47
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) OMR ﷼20.60
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) OMR ﷼21.80
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼21.40
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼20.35
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼20.69
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼20.50
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) OMR ﷼20.40
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼21.35
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼20.40
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼20.91
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) OMR ﷼20.95
நிஸ்வா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) OMR ﷼20.55
நிஸ்வா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை