சலிமியாவாக, குவைத் : தங்க விலைகள்

சலிமியாவாக : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜூலை 2021
KWD د.ك18.55
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
23 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.11
22 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك-0.11
21 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
20 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
19 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
18 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
17 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك-0.11
16 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.66 KWD د.ك+0.00
15 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.66 KWD د.ك+0.00
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك18.66
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك18.22
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك18.50
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك18.22
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (24 ஜூலை) KWD د.ك18.55
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை KWD د.ك19.53
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.11
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை KWD د.ك18.81
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) KWD د.ك19.53
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) KWD د.ك18.11
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை KWD د.ك19.42
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை KWD د.ك18.16
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை KWD د.ك18.94
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) KWD د.ك18.16
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) KWD د.ك19.42
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك18.44
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.78
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك18.11
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك17.78
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) KWD د.ك18.27
சலிமியாவாக - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சலிமியாவாக : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜூலை 2021
KWD د.ك17.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
23 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.10
22 ஜூலை 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك-0.10
21 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
20 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
19 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
18 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
17 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك-0.10
16 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.10 KWD د.ك+0.00
15 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.10 KWD د.ك+0.00
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك17.10
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك16.70
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك16.95
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك16.70
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (24 ஜூலை) KWD د.ك17.00
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை KWD د.ك17.90
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.60
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை KWD د.ك17.24
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) KWD د.ك17.90
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) KWD د.ك16.60
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை KWD د.ك17.80
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை KWD د.ك16.65
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை KWD د.ك17.36
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) KWD د.ك16.65
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) KWD د.ك17.80
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك16.90
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.30
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك16.60
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك16.30
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) KWD د.ك16.75
சலிமியாவாக - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை