சலிமியாவாக, குவைத் : தங்க விலைகள்

சலிமியாவாக : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 ஜனவரி 2021
KWD د.ك18.87
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك-0.22
15 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
14 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
13 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
12 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
11 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
10 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
09 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك-0.60
08 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.00
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك20.02
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك18.87
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك19.34
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك19.42
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (17 ஜனவரி) KWD د.ك18.87
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك19.42
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.66
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.19
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك18.66
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) KWD د.ك19.42
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك20.18
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.33
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.31
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) KWD د.ك19.53
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) KWD د.ك18.33
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك19.86
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.53
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.65
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك19.86
சலிமியாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) KWD د.ك19.53
சலிமியாவாக - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சலிமியாவாக : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 ஜனவரி 2021
KWD د.ك17.30
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك-0.20
15 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
14 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
13 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
12 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
11 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
10 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
09 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك-0.55
08 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.00
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك18.35
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك17.30
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك17.73
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك17.80
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (17 ஜனவரி) KWD د.ك17.30
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك17.80
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.10
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.59
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك17.10
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) KWD د.ك17.80
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.50
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.80
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.70
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) KWD د.ك17.90
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) KWD د.ك16.80
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك18.20
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.90
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.01
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك18.20
சலிமியாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) KWD د.ك17.90
சலிமியாவாக - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை