பஹ்லா, ஓமான் : தங்க விலைகள்

பஹ்லா : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 27 மே 2022
OMR ﷼23.70
+0.10
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2022 OMR ﷼23.60 OMR ﷼-0.15
25 மே 2022 OMR ﷼23.75 OMR ﷼-0.05
24 மே 2022 OMR ﷼23.80 OMR ﷼-0.05
23 மே 2022 OMR ﷼23.85 OMR ﷼+0.20
22 மே 2022 OMR ﷼23.65 OMR ﷼+0.00
21 மே 2022 OMR ﷼23.65 OMR ﷼+0.05
20 மே 2022 OMR ﷼23.60 OMR ﷼+0.15
19 மே 2022 OMR ﷼23.45 OMR ﷼+0.30
18 மே 2022 OMR ﷼23.15 OMR ﷼-0.30
17 மே 2022 OMR ﷼23.45 OMR ﷼+0.40
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼24.30
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼23.05
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼23.70
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼24.25
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) OMR ﷼23.60
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼25.45
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.10
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼24.81
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼24.65
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼24.25
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼27.17
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.35
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼25.70
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼25.64
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼24.70
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼25.80
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼24.17
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.85
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼24.22
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) OMR ﷼25.42
பஹ்லா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

பஹ்லா : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 27 மே 2022
OMR ﷼22.70
+0.05
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼-0.10
25 மே 2022 OMR ﷼22.75 OMR ﷼-0.05
24 மே 2022 OMR ﷼22.80 OMR ﷼-0.05
23 மே 2022 OMR ﷼22.85 OMR ﷼+0.20
22 மே 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
21 மே 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.05
20 மே 2022 OMR ﷼22.60 OMR ﷼+0.15
19 மே 2022 OMR ﷼22.45 OMR ﷼+0.25
18 மே 2022 OMR ﷼22.20 OMR ﷼-0.30
17 மே 2022 OMR ﷼22.50 OMR ﷼+0.40
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼23.25
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼22.10
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼22.70
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼23.20
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) OMR ﷼22.65
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼24.35
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.10
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼23.72
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼23.60
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼23.20
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼24.90
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.30
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼23.93
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼23.50
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼23.60
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼23.65
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼22.15
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼22.78
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼22.20
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) OMR ﷼23.30
பஹ்லா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை