பஹ்லா, ஓமான் : தங்க விலைகள்

பஹ்லா : 24 காரட் தங்க வீதம்

07 பிப்ரவரி 2023
OMR ﷼24.10
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10 OMR ﷼+0.00
06 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10 OMR ﷼-0.55
05 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.65 OMR ﷼+0.00
04 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.65 OMR ﷼+0.00
03 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.65 OMR ﷼-0.05
02 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.70 OMR ﷼-0.15
01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85 OMR ﷼+0.35
31 ஜனவரி 2023 OMR ﷼24.50 OMR ﷼-0.25
30 ஜனவரி 2023 OMR ﷼24.75 OMR ﷼-0.05
29 ஜனவரி 2023 OMR ﷼24.80 OMR ﷼+0.00
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼24.85
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼24.10
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.53
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼24.85
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) OMR ﷼24.10
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼24.95
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼23.50
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.45
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼23.50
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) OMR ﷼24.50
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼23.50
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.90
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼23.19
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) OMR ﷼23.20
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) OMR ﷼23.50
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼23.00
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.00
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼22.36
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) OMR ﷼21.40
பஹ்லா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) OMR ﷼22.75
பஹ்லா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

பஹ்லா : 22 காரட் தங்க வீதம்

07 பிப்ரவரி 2023
OMR ﷼23.05
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05 OMR ﷼-0.05
06 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.10 OMR ﷼-0.45
05 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.55 OMR ﷼+0.00
04 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.55 OMR ﷼+0.00
03 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.55 OMR ﷼-0.10
02 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.65 OMR ﷼-0.10
01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75 OMR ﷼+0.35
31 ஜனவரி 2023 OMR ﷼23.40 OMR ﷼-0.30
30 ஜனவரி 2023 OMR ﷼23.70 OMR ﷼+0.00
29 ஜனவரி 2023 OMR ﷼23.70 OMR ﷼+0.00
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼23.75
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼23.05
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼23.46
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼23.75
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) OMR ﷼23.05
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼23.85
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼22.55
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼23.40
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼22.55
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) OMR ﷼23.40
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼22.55
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.00
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼22.23
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) OMR ﷼22.25
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) OMR ﷼22.55
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼22.05
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼20.20
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼21.47
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) OMR ﷼20.60
பஹ்லா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) OMR ﷼21.80
பஹ்லா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை