பஹ்லா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

பஹ்லா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
அல் புராய்மி 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
அல் மேடம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
அல் குவோஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
அல் சோஹர் 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
சுயேக் என 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
பஹ்லா 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
பார்கா 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
பாவ்ஷர் 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
தைத் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
திப்பா அல் புஜைரா 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
புஜைரா நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
ஹட்டா 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
இப்ரி 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
கல்பா 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
கோர் ஃபக்கன் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
மஸ்கட் 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
நிஸ்வா 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
ருஸ்டாக் 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
சஹாம் 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
சுர் 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
பஹ்லா : 22 காரட் தங்க விலை

பஹ்லா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
அல் புராய்மி 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
அல் மேடம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
அல் குவோஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
அல் சோஹர் 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
சுயேக் என 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
பஹ்லா 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
பார்கா 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
பாவ்ஷர் 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
தைத் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
திப்பா அல் புஜைரா 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
புஜைரா நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
ஹட்டா 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
இப்ரி 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
கல்பா 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
கோர் ஃபக்கன் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
மஸ்கட் 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
நிஸ்வா 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
ருஸ்டாக் 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
சஹாம் 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
சுர் 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
பஹ்லா : 22 காரட் தங்க விலை