கோர் ஃபக்கன், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

கோர் ஃபக்கன் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
AED د.إ219.56
+0.27
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 AED د.إ219.29 AED د.إ+0.00
16 அக்டோபர் 2021 AED د.إ219.29 AED د.إ-0.82
15 அக்டோபர் 2021 AED د.إ220.11 AED د.إ-2.72
14 அக்டோபர் 2021 AED د.إ222.83 AED د.إ+1.36
13 அக்டோபர் 2021 AED د.إ221.47 AED د.إ+1.91
12 அக்டோபர் 2021 AED د.إ219.56 AED د.إ+1.36
11 அக்டோபர் 2021 AED د.إ218.20 AED د.إ+0.00
10 அக்டோபர் 2021 AED د.إ218.20 AED د.إ+0.00
09 அக்டோபர் 2021 AED د.إ218.20 AED د.إ-1.91
08 அக்டோபர் 2021 AED د.إ220.11 AED د.إ+1.64
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ222.83
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ217.38
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ219.11
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ218.20
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) AED د.إ219.29
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ226.93
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ215.20
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ220.77
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ225.02
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) AED د.إ216.29
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை AED د.إ227.20
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை AED د.إ213.83
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை AED د.إ221.73
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) AED د.إ225.29
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) AED د.إ225.29
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ226.93
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ220.93
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ224.17
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ220.93
கோர் ஃபக்கன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) AED د.إ225.29
கோர் ஃபக்கன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

கோர் ஃபக்கன் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
AED د.إ201.25
+0.25
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 AED د.إ201.00 AED د.إ+0.00
16 அக்டோபர் 2021 AED د.إ201.00 AED د.إ-0.75
15 அக்டோபர் 2021 AED د.إ201.75 AED د.إ-2.50
14 அக்டோபர் 2021 AED د.إ204.25 AED د.إ+1.25
13 அக்டோபர் 2021 AED د.إ203.00 AED د.إ+1.75
12 அக்டோபர் 2021 AED د.إ201.25 AED د.إ+1.25
11 அக்டோபர் 2021 AED د.إ200.00 AED د.إ+0.00
10 அக்டோபர் 2021 AED د.إ200.00 AED د.إ+0.00
09 அக்டோபர் 2021 AED د.إ200.00 AED د.إ-1.75
08 அக்டோபர் 2021 AED د.إ201.75 AED د.إ+1.50
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ204.25
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ199.25
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ200.84
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ200.00
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) AED د.إ201.00
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ208.00
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ197.25
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ202.36
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ206.25
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) AED د.إ198.25
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை AED د.إ208.25
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை AED د.إ196.00
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை AED د.إ203.23
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) AED د.إ206.50
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) AED د.إ206.50
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ208.00
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ202.50
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ205.48
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ202.50
கோர் ஃபக்கன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) AED د.إ206.50
கோர் ஃபக்கன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை