சித்ரா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

சித்ரா : 24 காரட் தங்க வீதம்

23 அக்டோபர் 2021
BHD .د.ب23.02
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب23.02 BHD .د.ب+0.11
22 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.91 BHD .د.ب+0.00
21 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.91 BHD .د.ب+0.00
20 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.91 BHD .د.ب+0.11
19 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب+0.11
18 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.00
17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.00
16 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب-0.11
15 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب-0.22
14 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب23.02 BHD .د.ب+0.00
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب23.02
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.58
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.73
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.58
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (23 அக்டோபர்) BHD .د.ب23.02
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب23.46
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.37
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.87
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب23.35
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) BHD .د.ب22.58
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை BHD .د.ب23.46
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.26
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.98
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب23.35
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب23.24
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب23.46
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.69
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب23.14
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب22.69
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) BHD .د.ب23.35
சித்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சித்ரா : 22 காரட் தங்க வீதம்

23 அக்டோபர் 2021
BHD .د.ب21.10
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب+0.10
22 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.00
21 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.00
20 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.10
19 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.10
18 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
16 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب-0.10
15 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب-0.20
14 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب+0.00
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب21.10
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.70
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.84
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب20.70
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (23 அக்டோபர்) BHD .د.ب21.10
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب21.50
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.50
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.96
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب21.40
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) BHD .د.ب20.70
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை BHD .د.ب21.50
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.40
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.06
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب21.40
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب21.30
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب21.50
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.80
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب21.21
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب20.80
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) BHD .د.ب21.40
சித்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை