சித்ரா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

சித்ரா : 24 காரட் தங்க வீதம்

19 ஜனவரி 2021
BHD .د.ب23.46
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.00
18 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.11
17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
16 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
15 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب-0.22
14 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب-0.10
13 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.67 BHD .د.ب+0.10
12 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.11
11 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب-0.11
10 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.00
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.77
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.35
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.85
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب24.22
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (19 ஜனவரி) BHD .د.ب23.46
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.11
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.13
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.73
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب23.13
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب24.11
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.87
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.80
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.85
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب24.00
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب22.80
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.66
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.89
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.28
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.33
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.00
சித்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சித்ரா : 22 காரட் தங்க வீதம்

19 ஜனவரி 2021
BHD .د.ب21.50
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
18 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.10
17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
16 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
15 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.20
14 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب-0.10
13 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.10
12 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.10
11 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب-0.10
10 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.00
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب22.70
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.40
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب21.86
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب22.20
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (19 ஜனவரி) BHD .د.ب21.50
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.10
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.20
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.75
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب21.20
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب22.10
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.80
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.90
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.86
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب22.00
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب20.90
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.60
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.90
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.26
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.30
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.00
சித்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை