சித்ரா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

சித்ரா : 24 காரட் தங்க வீதம்

02 மார்ச் 2024
BHD .د.ب25.80
+0.20
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.60 BHD .د.ب+0.20
29 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.40 BHD .د.ب+0.10
28 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30 BHD .د.ب+0.00
27 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30 BHD .د.ب+0.00
26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30 BHD .د.ب+0.00
25 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30 BHD .د.ب+0.00
24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30 BHD .د.ب+0.10
23 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.20 BHD .د.ب+0.00
22 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.20 BHD .د.ب+0.00
21 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.20 BHD .د.ب+0.10
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை BHD .د.ب25.60
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை BHD .د.ب25.60
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை BHD .د.ب25.60
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب25.60
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب25.60
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب25.40
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.70
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب25.14
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب25.40
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) BHD .د.ب25.40
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب25.50
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب25.00
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب25.40
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب25.50
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) BHD .د.ب25.50
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب25.70
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.50
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب25.25
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب25.50
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب25.50
சித்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சித்ரா : 22 காரட் தங்க வீதம்

02 மார்ச் 2024
BHD .د.ب24.40
+0.20
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.20 BHD .د.ب+0.20
29 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.20
28 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
27 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
26 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
25 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
23 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
22 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
21 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.10
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை BHD .د.ب24.20
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.20
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.20
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب24.20
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب24.20
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.00
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.30
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.73
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب24.00
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) BHD .د.ب24.00
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.10
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.60
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.93
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب24.00
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) BHD .د.ب24.10
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.20
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.20
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.81
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب24.10
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب24.00
சித்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை