சித்ரா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

சித்ரா : 24 காரட் தங்க வீதம்

21 செப்டம்பர் 2023
BHD .د.ب24.00
-0.10
தேதி விலை மாற்றம்
20 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب24.10 BHD .د.ب+0.10
19 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.10
18 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.00
17 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.00
16 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب-0.10
15 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.30
14 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب-0.10
13 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.10
12 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب-0.20
11 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.10
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.10
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.70
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.93
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب24.10
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (20 செப்டம்பர்) BHD .د.ب24.10
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை BHD .د.ب24.20
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.50
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.82
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب24.20
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب24.10
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب24.60
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.70
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب24.21
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب23.80
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) BHD .د.ب24.50
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை BHD .د.ب24.60
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.70
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.16
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) BHD .د.ب24.60
சித்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) BHD .د.ب23.80
சித்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சித்ரா : 22 காரட் தங்க வீதம்

21 செப்டம்பர் 2023
BHD .د.ب22.60
-0.20
தேதி விலை மாற்றம்
20 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب+0.10
19 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.70 BHD .د.ب+0.10
18 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
17 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
16 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
15 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.20
14 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.40 BHD .د.ب-0.10
13 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب+0.10
12 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.40 BHD .د.ب-0.20
11 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.10
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.80
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.40
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.62
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب22.80
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (20 செப்டம்பர்) BHD .د.ب22.80
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை BHD .د.ب22.80
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.20
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.51
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب22.80
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب22.80
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب23.20
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.40
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب22.85
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب22.50
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) BHD .د.ب23.10
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை BHD .د.ب23.20
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.40
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.83
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) BHD .د.ب23.20
சித்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) BHD .د.ب22.50
சித்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை