ஹமாத் டவுன், பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

ஹமாத் டவுன் : 24 காரட் தங்க வீதம்

16 ஜனவரி 2022
BHD .د.ب23.35
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
16 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
15 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب-0.11
14 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.00
13 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.11
12 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.11
11 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.11
10 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
09 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
08 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.11
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب23.46
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.02
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.29
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب23.46
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (17 ஜனவரி) BHD .د.ب23.35
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب23.46
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.80
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.05
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب23.02
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب23.46
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب23.89
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.69
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.41
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب23.02
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب23.13
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب23.24
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.58
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.80
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.58
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.91
ஹமாத் டவுன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஹமாத் டவுன் : 22 காரட் தங்க வீதம்

16 ஜனவரி 2022
BHD .د.ب21.40
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
16 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
15 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.10
14 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
13 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.10
12 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.10
11 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.10
10 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
09 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
08 ஜனவரி 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.10
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب21.50
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.10
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب21.34
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب21.50
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (17 ஜனவரி) BHD .د.ب21.40
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب21.50
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.90
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.13
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب21.10
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب21.50
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب21.90
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.80
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.46
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب21.10
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب21.20
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب21.30
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.70
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.90
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب20.70
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب21.00
ஹமாத் டவுன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை