ஹமாத் டவுன், பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

ஹமாத் டவுன் : 24 காரட் தங்க வீதம்

03 டிசம்பர் 2022
BHD .د.ب22.40
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 டிசம்பர் 2022 BHD .د.ب22.40 BHD .د.ب+0.20
02 டிசம்பர் 2022 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.20
01 டிசம்பர் 2022 BHD .د.ب22.40 BHD .د.ب+0.60
30 நவம்பர் 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
29 நவம்பர் 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
28 நவம்பர் 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
27 நவம்பர் 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
26 நவம்பர் 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
25 நவம்பர் 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
24 நவம்பர் 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.10
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.40
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.20
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.33
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب22.40
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (03 டிசம்பர்) BHD .د.ب22.40
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.20
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.20
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.56
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب20.60
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب21.80
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب21.40
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.50
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.79
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب20.70
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب20.50
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب21.40
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.40
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.99
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب21.10
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) BHD .د.ب20.90
ஹமாத் டவுன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஹமாத் டவுன் : 22 காரட் தங்க வீதம்

03 டிசம்பர் 2022
BHD .د.ب21.20
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 டிசம்பர் 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.20
02 டிசம்பர் 2022 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب-0.20
01 டிசம்பர் 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.50
30 நவம்பர் 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
29 நவம்பர் 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.10
28 நவம்பர் 2022 BHD .د.ب20.60 BHD .د.ب-0.10
27 நவம்பர் 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
26 நவம்பர் 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
25 நவம்பர் 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
24 நவம்பர் 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.10
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب21.20
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.00
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.13
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب21.20
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (03 டிசம்பர்) BHD .د.ب21.20
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب21.00
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب19.20
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.45
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب19.50
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب20.70
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب20.30
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب19.40
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب19.70
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب19.60
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب19.40
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب20.30
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب19.50
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب19.98
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب20.00
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) BHD .د.ب19.80
ஹமாத் டவுன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை