ஹமாத் டவுன், பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

ஹமாத் டவுன் : 24 காரட் தங்க வீதம்

15 ஜனவரி 2021
BHD .د.ب23.35
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب-0.22
14 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب-0.10
13 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.67 BHD .د.ب+0.10
12 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.11
11 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب-0.11
10 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.00
09 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب-0.21
08 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب-0.55
07 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب-0.33
06 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب24.66 BHD .د.ب-0.11
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.77
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.35
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.97
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب24.22
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (15 ஜனவரி) BHD .د.ب23.35
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.11
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.13
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.73
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب23.13
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب24.11
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.87
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.80
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.85
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب24.00
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب22.80
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.66
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.89
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.28
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.33
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.00
ஹமாத் டவுன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஹமாத் டவுன் : 22 காரட் தங்க வீதம்

15 ஜனவரி 2021
BHD .د.ب21.40
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.20
14 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب-0.10
13 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.10
12 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.10
11 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب-0.10
10 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.00
09 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب-0.20
08 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب-0.50
07 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب-0.30
06 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب-0.10
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب22.70
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.40
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب21.97
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب22.20
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (15 ஜனவரி) BHD .د.ب21.40
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.10
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.20
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.75
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب21.20
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب22.10
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.80
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.90
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.86
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب22.00
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب20.90
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.60
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.90
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.26
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.30
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.00
ஹமாத் டவுன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை