ஹமாத் டவுன், பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

ஹமாத் டவுன் : 24 காரட் தங்க வீதம்

28 செப்டம்பர் 2023
BHD .د.ب23.30
-0.10
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.40 BHD .د.ب-0.30
26 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب-0.10
25 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب-0.20
24 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.00
23 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.00
22 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.00
21 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب-0.10
20 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب24.10 BHD .د.ب+0.10
19 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.10
18 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.00
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.10
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.40
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.90
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب24.10
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) BHD .د.ب23.40
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை BHD .د.ب24.20
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.50
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.82
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب24.20
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب24.10
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب24.60
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.70
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب24.21
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب23.80
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) BHD .د.ب24.50
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை BHD .د.ب24.60
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.70
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.16
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) BHD .د.ب24.60
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) BHD .د.ب23.80
ஹமாத் டவுன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஹமாத் டவுன் : 22 காரட் தங்க வீதம்

28 செப்டம்பர் 2023
BHD .د.ب22.00
-0.10
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب-0.30
26 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.40 BHD .د.ب-0.10
25 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب-0.10
24 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
23 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
22 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
21 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب-0.20
20 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب+0.10
19 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.70 BHD .د.ب+0.10
18 செப்டம்பர் 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.80
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.10
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.58
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب22.80
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) BHD .د.ب22.10
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை BHD .د.ب22.80
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.20
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.51
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب22.80
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب22.80
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب23.20
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.40
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب22.85
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب22.50
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) BHD .د.ب23.10
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை BHD .د.ب23.20
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.40
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.83
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) BHD .د.ب23.20
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) BHD .د.ب22.50
ஹமாத் டவுன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை