ஹமாத் டவுன், பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

ஹமாத் டவுன் : 24 காரட் தங்க வீதம்

12 ஏப்ரல் 2024
BHD .د.ب29.30
+0.40
தேதி விலை மாற்றம்
11 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب28.90 BHD .د.ب+0.00
10 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب28.90 BHD .د.ب-0.30
09 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.20 BHD .د.ب+0.40
07 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب28.80 BHD .د.ب+0.10
05 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب28.70 BHD .د.ب+0.30
04 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب28.40 BHD .د.ب+0.10
03 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب28.30 BHD .د.ب+0.20
02 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب28.10 BHD .د.ب+0.20
01 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.90 BHD .د.ب+0.30
31 மார்ச் 2024 BHD .د.ب27.60 BHD .د.ب+0.00
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب29.20
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب27.90
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب28.58
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب27.90
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (11 ஏப்ரல்) BHD .د.ب28.90
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை BHD .د.ب27.60
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை BHD .د.ب25.60
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை BHD .د.ب26.76
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب25.60
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) BHD .د.ب27.60
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب25.40
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.70
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب25.14
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب25.40
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) BHD .د.ب25.40
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب25.50
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب25.00
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب25.40
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب25.50
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) BHD .د.ب25.50
ஹமாத் டவுன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஹமாத் டவுன் : 22 காரட் தங்க வீதம்

12 ஏப்ரல் 2024
BHD .د.ب27.70
+0.50
தேதி விலை மாற்றம்
11 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.20 BHD .د.ب+0.00
10 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.20 BHD .د.ب-0.30
09 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.50 BHD .د.ب+0.40
07 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.10 BHD .د.ب+0.10
05 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.00 BHD .د.ب+0.30
04 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب26.70 BHD .د.ب+0.10
03 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب26.60 BHD .د.ب+0.10
02 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب26.50 BHD .د.ب+0.20
01 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب26.30 BHD .د.ب+0.20
31 மார்ச் 2024 BHD .د.ب26.10 BHD .د.ب+0.00
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب27.50
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب26.30
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب26.90
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب26.30
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (11 ஏப்ரல்) BHD .د.ب27.20
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை BHD .د.ب26.10
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.20
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை BHD .د.ب25.26
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب24.20
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) BHD .د.ب26.10
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.00
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.30
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.73
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب24.00
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) BHD .د.ب24.00
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.10
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.60
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.93
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب24.00
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) BHD .د.ب24.10
ஹமாத் டவுன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை