ஹமாத் டவுன், பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

ஹமாத் டவுன் : 24 காரட் தங்க வீதம்

30 ஜூன் 2022
BHD .د.ب22.60
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 ஜூன் 2022 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب-0.20
29 ஜூன் 2022 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب+0.10
28 ஜூன் 2022 BHD .د.ب22.70 BHD .د.ب+0.00
27 ஜூன் 2022 BHD .د.ب22.70 BHD .د.ب+0.00
26 ஜூன் 2022 BHD .د.ب22.70 BHD .د.ب+0.00
25 ஜூன் 2022 BHD .د.ب22.70 BHD .د.ب+0.00
24 ஜூன் 2022 BHD .د.ب22.70 BHD .د.ب-0.20
23 ஜூன் 2022 BHD .د.ب22.90 BHD .د.ب+0.00
22 ஜூன் 2022 BHD .د.ب22.90 BHD .د.ب+0.10
21 ஜூன் 2022 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب-0.10
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை () BHD .د.ب
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை () BHD .د.ب
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை BHD .د.ب23.30
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.60
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.90
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) BHD .د.ب23.00
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) BHD .د.ب22.60
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை BHD .د.ب23.60
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.40
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை BHD .د.ب23.04
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) BHD .د.ب23.60
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) BHD .د.ب23.00
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب24.80
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.50
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.10
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب24.00
ஹமாத் டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) BHD .د.ب23.60
ஹமாத் டவுன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஹமாத் டவுன் : 22 காரட் தங்க வீதம்

30 ஜூன் 2022
BHD .د.ب21.40
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 ஜூன் 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.20
29 ஜூன் 2022 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.10
28 ஜூன் 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
27 ஜூன் 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
26 ஜூன் 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
25 ஜூன் 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
24 ஜூன் 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب-0.20
23 ஜூன் 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.00
22 ஜூன் 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.10
21 ஜூன் 2022 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب-0.10
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை () BHD .د.ب
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை () BHD .د.ب
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை BHD .د.ب22.00
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.40
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.68
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) BHD .د.ب21.70
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) BHD .د.ب21.40
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை BHD .د.ب22.30
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.20
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை BHD .د.ب21.77
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) BHD .د.ب22.30
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) BHD .د.ب21.80
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب23.40
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.20
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.78
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب22.70
ஹமாத் டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) BHD .د.ب22.30
ஹமாத் டவுன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை