ஹமத் டவுன், பஹ்ரைன் : தங்கம் விலை

ஹமத் டவுன் : 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

31 அக்டோபர் 2020
BHD .د.ب24.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.00
30 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.11
29 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب23.89 BHD .د.ب-0.11
28 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب-0.33
27 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.00
26 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.11
25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
24 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
23 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
22 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب-0.33
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - நவம்பர் : திறக்கும் விலை () BHD .د.ب
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - நவம்பர் : விலை முடிவடைகிறது () BHD .د.ب
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.66
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.89
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.28
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.33
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.00
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب25.09
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.67
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.46
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب25.09
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) BHD .د.ب24.00
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை BHD .د.ب26.18
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.33
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை BHD .د.ب25.00
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب25.09
ஹமத் டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب24.98
ஹமத் டவுன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரத் தங்கம் விலை

ஹமத் டவுன் : 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

31 அக்டோபர் 2020
BHD .د.ب22.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب+0.00
30 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب+0.10
29 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب21.90 BHD .د.ب-0.10
28 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب-0.30
27 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.00
26 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.10
25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
24 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
23 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
22 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.30
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - நவம்பர் : திறக்கும் விலை () BHD .د.ب
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - நவம்பர் : விலை முடிவடைகிறது () BHD .د.ب
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.60
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.90
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.26
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.30
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.00
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب23.00
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.70
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.42
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب23.00
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) BHD .د.ب22.00
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை BHD .د.ب24.00
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.30
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.91
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب23.00
ஹமத் டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب22.90
ஹமத் டவுன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரத் தங்கம் விலை