அல் கோர், கத்தார் : தங்க விலைகள்

அல் கோர் : 24 காரட் தங்க வீதம்

20 செப்டம்பர் 2021
QAR ﷼222.56
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼222.56 QAR ﷼+0.00
19 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼222.56 QAR ﷼+0.00
18 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼222.56 QAR ﷼-1.09
17 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼223.65 QAR ﷼+1.09
16 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼222.56 QAR ﷼-5.46
15 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼228.02 QAR ﷼-0.54
14 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+1.63
13 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼226.93 QAR ﷼+0.00
12 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼226.93 QAR ﷼+0.00
11 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼226.93 QAR ﷼-1.63
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼231.29
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼222.56
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼227.39
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) QAR ﷼230.20
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (20 செப்டம்பர்) QAR ﷼222.56
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை QAR ﷼231.84
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை QAR ﷼219.29
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை QAR ﷼226.86
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) QAR ﷼229.65
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) QAR ﷼229.11
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை QAR ﷼231.29
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை QAR ﷼225.83
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை QAR ﷼228.88
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) QAR ﷼225.83
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) QAR ﷼229.65
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை QAR ﷼241.65
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை QAR ﷼223.11
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை QAR ﷼232.27
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) QAR ﷼241.65
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) QAR ﷼223.11
அல் கோர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் கோர் : 22 காரட் தங்க வீதம்

20 செப்டம்பர் 2021
QAR ﷼204.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼204.00 QAR ﷼+0.00
19 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼204.00 QAR ﷼+0.00
18 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼204.00 QAR ﷼-1.00
17 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼205.00 QAR ﷼+1.00
16 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼204.00 QAR ﷼-5.00
15 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼209.00 QAR ﷼-0.50
14 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+1.50
13 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼208.00 QAR ﷼+0.00
12 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼208.00 QAR ﷼+0.00
11 செப்டம்பர் 2021 QAR ﷼208.00 QAR ﷼-1.50
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼212.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼204.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼208.43
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) QAR ﷼211.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (20 செப்டம்பர்) QAR ﷼204.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை QAR ﷼212.50
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை QAR ﷼201.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை QAR ﷼207.94
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) QAR ﷼210.50
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) QAR ﷼210.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை QAR ﷼212.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை QAR ﷼207.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை QAR ﷼209.79
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) QAR ﷼207.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) QAR ﷼210.50
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை QAR ﷼221.50
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை QAR ﷼204.50
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை QAR ﷼212.90
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) QAR ﷼221.50
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) QAR ﷼204.50
அல் கோர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை