அல் கோர், கத்தார் : தங்க விலைகள்

அல் கோர் : 24 காரட் தங்க வீதம்

28 மே 2023
QAR ﷼238.50
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 மே 2023 QAR ﷼238.50 QAR ﷼+0.00
26 மே 2023 QAR ﷼238.50 QAR ﷼-0.50
25 மே 2023 QAR ﷼239.00 QAR ﷼-3.00
24 மே 2023 QAR ﷼242.00 QAR ﷼+1.50
23 மே 2023 QAR ﷼240.50 QAR ﷼-2.00
22 மே 2023 QAR ﷼242.50 QAR ﷼+0.00
21 மே 2023 QAR ﷼242.50 QAR ﷼+0.00
20 மே 2023 QAR ﷼242.50 QAR ﷼+0.50
19 மே 2023 QAR ﷼242.00 QAR ﷼+1.50
18 மே 2023 QAR ﷼240.50 QAR ﷼-2.50
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை QAR ﷼252.00
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை QAR ﷼238.50
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை QAR ﷼244.57
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) QAR ﷼243.50
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (27 மே) QAR ﷼238.50
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை QAR ﷼250.00
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை QAR ﷼241.50
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை QAR ﷼244.87
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) QAR ﷼241.50
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) QAR ﷼244.00
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை QAR ﷼244.00
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை QAR ﷼223.50
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை QAR ﷼234.74
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) QAR ﷼225.50
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) QAR ﷼243.00
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை QAR ﷼237.00
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼223.00
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை QAR ﷼228.05
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) QAR ﷼237.00
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) QAR ﷼224.50
அல் கோர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் கோர் : 22 காரட் தங்க வீதம்

28 மே 2023
QAR ﷼225.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 மே 2023 QAR ﷼225.00 QAR ﷼+0.50
26 மே 2023 QAR ﷼224.50 QAR ﷼-0.50
25 மே 2023 QAR ﷼225.00 QAR ﷼-3.00
24 மே 2023 QAR ﷼228.00 QAR ﷼+1.50
23 மே 2023 QAR ﷼226.50 QAR ﷼-2.00
22 மே 2023 QAR ﷼228.50 QAR ﷼+0.00
21 மே 2023 QAR ﷼228.50 QAR ﷼+0.00
20 மே 2023 QAR ﷼228.50 QAR ﷼+0.50
19 மே 2023 QAR ﷼228.00 QAR ﷼+2.00
18 மே 2023 QAR ﷼226.00 QAR ﷼-3.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை QAR ﷼237.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை QAR ﷼224.50
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை QAR ﷼230.19
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) QAR ﷼229.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (27 மே) QAR ﷼225.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை QAR ﷼235.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை QAR ﷼227.50
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை QAR ﷼230.38
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) QAR ﷼227.50
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) QAR ﷼229.50
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை QAR ﷼229.50
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை QAR ﷼210.50
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை QAR ﷼221.24
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) QAR ﷼213.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) QAR ﷼229.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை QAR ﷼223.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼210.50
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை QAR ﷼215.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) QAR ﷼223.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) QAR ﷼212.00
அல் கோர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை