அல் கோர், கத்தார் : தங்க விலைகள்

அல் கோர் : 24 காரட் தங்க வீதம்

09 ஏப்ரல் 2021
QAR ﷼221.47
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼221.47 QAR ﷼+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼221.47 QAR ﷼-1.09
08 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼222.56 QAR ﷼+1.63
07 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼220.93 QAR ﷼+0.55
06 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼220.38 QAR ﷼+1.09
05 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼219.29 QAR ﷼-0.54
04 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼219.83 QAR ﷼+0.00
03 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼219.83 QAR ﷼+0.00
02 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼219.83 QAR ﷼+1.63
01 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼218.20 QAR ﷼+2.18
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை QAR ﷼222.56
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை QAR ﷼218.20
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை QAR ﷼220.38
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) QAR ﷼218.20
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (10 ஏப்ரல்) QAR ﷼221.47
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை QAR ﷼221.47
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை QAR ﷼214.92
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை QAR ﷼218.55
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) QAR ﷼220.38
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) QAR ﷼216.02
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை QAR ﷼234.56
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼220.38
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை QAR ﷼228.70
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) QAR ﷼234.56
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) QAR ﷼220.38
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை QAR ﷼244.38
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼230.20
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை QAR ﷼234.88
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) QAR ﷼237.84
அல் கோர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) QAR ﷼232.93
அல் கோர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் கோர் : 22 காரட் தங்க வீதம்

09 ஏப்ரல் 2021
QAR ﷼203.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼203.00 QAR ﷼+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼203.00 QAR ﷼-1.00
08 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼204.00 QAR ﷼+1.50
07 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼202.50 QAR ﷼+0.50
06 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼202.00 QAR ﷼+1.00
05 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼201.00 QAR ﷼-0.50
04 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼201.50 QAR ﷼+0.00
03 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼201.50 QAR ﷼+0.00
02 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼201.50 QAR ﷼+1.50
01 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼200.00 QAR ﷼+2.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை QAR ﷼204.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை QAR ﷼200.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை QAR ﷼202.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) QAR ﷼200.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (10 ஏப்ரல்) QAR ﷼203.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை QAR ﷼203.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை QAR ﷼197.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை QAR ﷼200.32
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) QAR ﷼202.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) QAR ﷼198.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை QAR ﷼215.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼202.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை QAR ﷼209.63
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) QAR ﷼215.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) QAR ﷼202.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை QAR ﷼224.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼211.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை QAR ﷼215.29
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) QAR ﷼218.00
அல் கோர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) QAR ﷼213.50
அல் கோர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை