ஜெபல் அலி, ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

ஜெபல் அலி : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 23 செப்டம்பர் 2021
AED د.إ217.38
-2.73
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ220.11 AED د.إ+0.00
21 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ220.11 AED د.إ+1.91
20 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ218.20 AED د.إ+0.55
19 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ217.65 AED د.إ+0.00
18 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ217.65 AED د.إ+0.27
17 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ217.38 AED د.إ+0.00
16 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ217.38 AED د.إ-5.73
15 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ223.11 AED د.إ+0.55
14 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ222.56 AED د.إ+0.00
13 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ222.56 AED د.إ+0.82
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ226.93
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ217.38
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ222.21
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ225.02
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) AED د.إ220.11
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை AED د.إ227.20
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை AED د.إ213.83
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை AED د.إ221.73
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) AED د.إ225.29
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) AED د.إ225.29
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ226.93
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ220.93
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ224.17
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ220.93
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) AED د.إ225.29
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ236.47
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ218.20
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ227.57
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ236.20
ஜெபல் அலி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) AED د.إ218.47
ஜெபல் அலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஜெபல் அலி : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 23 செப்டம்பர் 2021
AED د.إ199.25
-2.50
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.75 AED د.إ+0.00
21 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ201.75 AED د.إ+1.75
20 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ200.00 AED د.إ+0.50
19 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ199.50 AED د.إ+0.00
18 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ199.50 AED د.إ+0.25
17 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ199.25 AED د.إ+0.00
16 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ199.25 AED د.إ-5.25
15 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ204.50 AED د.إ+0.50
14 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ204.00 AED د.إ+0.00
13 செப்டம்பர் 2021 AED د.إ204.00 AED د.إ+0.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ208.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ199.25
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ203.68
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ206.25
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) AED د.إ201.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை AED د.إ208.25
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை AED د.إ196.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை AED د.إ203.23
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) AED د.إ206.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) AED د.إ206.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ208.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ202.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ205.48
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ202.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) AED د.إ206.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ216.75
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ200.00
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ208.59
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ216.50
ஜெபல் அலி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) AED د.إ200.25
ஜெபல் அலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை