உம் சலால் முஹம்மது, கத்தார் : தங்க விலைகள்

உம் சலால் முஹம்மது : 24 காரட் தங்க வீதம்

21 ஜனவரி 2021
QAR ﷼235.65
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜனவரி 2021 QAR ﷼235.65 QAR ﷼+2.72
20 ஜனவரி 2021 QAR ﷼232.93 QAR ﷼+1.64
19 ஜனவரி 2021 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+0.00
18 ஜனவரி 2021 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+1.09
17 ஜனவரி 2021 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+0.00
16 ஜனவரி 2021 QAR ﷼230.20 QAR ﷼-2.18
15 ஜனவரி 2021 QAR ﷼232.38 QAR ﷼+0.00
14 ஜனவரி 2021 QAR ﷼232.38 QAR ﷼-1.09
13 ஜனவரி 2021 QAR ﷼233.47 QAR ﷼+0.00
12 ஜனவரி 2021 QAR ﷼233.47 QAR ﷼+0.54
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை QAR ﷼244.38
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼230.20
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை QAR ﷼235.45
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) QAR ﷼237.84
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (21 ஜனவரி) QAR ﷼235.65
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼237.84
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼228.56
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼234.04
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) QAR ﷼228.56
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) QAR ﷼237.84
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼244.38
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼225.29
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼234.73
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) QAR ﷼236.74
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) QAR ﷼225.29
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை QAR ﷼242.20
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை QAR ﷼236.20
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை QAR ﷼239.17
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) QAR ﷼238.38
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) QAR ﷼236.74
உம் சலால் முஹம்மது - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

உம் சலால் முஹம்மது : 22 காரட் தங்க வீதம்

21 ஜனவரி 2021
QAR ﷼216.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜனவரி 2021 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+2.50
20 ஜனவரி 2021 QAR ﷼213.50 QAR ﷼+1.50
19 ஜனவரி 2021 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+0.00
18 ஜனவரி 2021 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+1.00
17 ஜனவரி 2021 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+0.00
16 ஜனவரி 2021 QAR ﷼211.00 QAR ﷼-2.00
15 ஜனவரி 2021 QAR ﷼213.00 QAR ﷼+0.00
14 ஜனவரி 2021 QAR ﷼213.00 QAR ﷼-1.00
13 ஜனவரி 2021 QAR ﷼214.00 QAR ﷼+0.00
12 ஜனவரி 2021 QAR ﷼214.00 QAR ﷼+0.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை QAR ﷼224.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼211.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை QAR ﷼215.81
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) QAR ﷼218.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (21 ஜனவரி) QAR ﷼216.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼218.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼209.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼214.52
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) QAR ﷼209.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) QAR ﷼218.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼224.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼206.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼215.15
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) QAR ﷼217.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) QAR ﷼206.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை QAR ﷼222.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை QAR ﷼216.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை QAR ﷼219.23
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) QAR ﷼218.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) QAR ﷼217.00
உம் சலால் முஹம்மது - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை