உம் சலால் முஹம்மது, கத்தார் : தங்க விலைகள்

உம் சலால் முஹம்மது : 24 காரட் தங்க வீதம்

31 ஜனவரி 2023
QAR ﷼236.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 ஜனவரி 2023 QAR ﷼236.00 QAR ﷼-1.00
30 ஜனவரி 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
29 ஜனவரி 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
28 ஜனவரி 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
27 ஜனவரி 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
26 ஜனவரி 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
25 ஜனவரி 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
24 ஜனவரி 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+1.00
23 ஜனவரி 2023 QAR ﷼236.00 QAR ﷼-1.00
22 ஜனவரி 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை QAR ﷼
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை QAR ﷼
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை () QAR ﷼
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை () QAR ﷼
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை QAR ﷼237.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼224.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை QAR ﷼233.92
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (02 ஜனவரி) QAR ﷼224.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) QAR ﷼236.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼224.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼218.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼221.40
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (02 டிசம்பர்) QAR ﷼220.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (30 டிசம்பர்) QAR ﷼224.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼219.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼201.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼213.52
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) QAR ﷼204.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) QAR ﷼217.00
உம் சலால் முஹம்மது - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

உம் சலால் முஹம்மது : 22 காரட் தங்க வீதம்

31 ஜனவரி 2023
QAR ﷼222.50
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 ஜனவரி 2023 QAR ﷼222.50 QAR ﷼-0.50
30 ஜனவரி 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
29 ஜனவரி 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
28 ஜனவரி 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
27 ஜனவரி 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
26 ஜனவரி 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
25 ஜனவரி 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
24 ஜனவரி 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.50
23 ஜனவரி 2023 QAR ﷼222.50 QAR ﷼-0.50
22 ஜனவரி 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை QAR ﷼
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை QAR ﷼
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை () QAR ﷼
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை () QAR ﷼
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை QAR ﷼223.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼212.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை QAR ﷼220.34
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (02 ஜனவரி) QAR ﷼212.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) QAR ﷼222.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼211.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼206.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼208.86
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (02 டிசம்பர்) QAR ﷼207.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (30 டிசம்பர்) QAR ﷼211.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼206.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼191.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼201.86
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) QAR ﷼193.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) QAR ﷼205.00
உம் சலால் முஹம்மது - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை