உம் சலால் முஹம்மது : தங்க விலை, உம் சலால் முஹம்மது தங்க விகிதங்கள்

உம் சலால் முஹம்மது, கத்தார் : தங்க விலைகள்

உம் சலால் முஹம்மது : 24 காரட் தங்க வீதம்

21 மே 2022
QAR ﷼227.50
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மே 2022 QAR ﷼227.50 QAR ﷼+0.00
20 மே 2022 QAR ﷼227.50 QAR ﷼+0.00
19 மே 2022 QAR ﷼227.50 QAR ﷼+3.00
18 மே 2022 QAR ﷼224.50 QAR ﷼+0.50
17 மே 2022 QAR ﷼224.00 QAR ﷼+1.50
16 மே 2022 QAR ﷼222.50 QAR ﷼-0.50
15 மே 2022 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
14 மே 2022 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.50
13 மே 2022 QAR ﷼222.50 QAR ﷼-4.50
12 மே 2022 QAR ﷼227.00 QAR ﷼-0.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை QAR ﷼233.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை QAR ﷼222.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை QAR ﷼227.55
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) QAR ﷼233.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (21 மே) QAR ﷼227.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை QAR ﷼244.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை QAR ﷼232.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை QAR ﷼238.12
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) QAR ﷼237.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) QAR ﷼233.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை QAR ﷼258.56
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை QAR ﷼234.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை QAR ﷼244.52
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) QAR ﷼242.74
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) QAR ﷼238.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை QAR ﷼243.29
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼228.56
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை QAR ﷼235.11
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) QAR ﷼228.56
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) QAR ﷼241.11
உம் சலால் முஹம்மது - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

உம் சலால் முஹம்மது : 22 காரட் தங்க வீதம்

21 மே 2022
QAR ﷼214.50
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மே 2022 QAR ﷼214.50 QAR ﷼+0.00
20 மே 2022 QAR ﷼214.50 QAR ﷼+0.00
19 மே 2022 QAR ﷼214.50 QAR ﷼+2.50
18 மே 2022 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+0.50
17 மே 2022 QAR ﷼211.50 QAR ﷼+1.50
16 மே 2022 QAR ﷼210.00 QAR ﷼-0.50
15 மே 2022 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+0.00
14 மே 2022 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+0.50
13 மே 2022 QAR ﷼210.00 QAR ﷼-4.00
12 மே 2022 QAR ﷼214.00 QAR ﷼-0.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை QAR ﷼219.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை QAR ﷼210.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை QAR ﷼214.64
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) QAR ﷼219.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (21 மே) QAR ﷼214.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை QAR ﷼229.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை QAR ﷼218.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை QAR ﷼224.33
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) QAR ﷼223.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) QAR ﷼219.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை QAR ﷼237.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை QAR ﷼221.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை QAR ﷼226.44
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) QAR ﷼222.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) QAR ﷼224.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை QAR ﷼223.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼209.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை QAR ﷼215.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) QAR ﷼209.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) QAR ﷼221.00
உம் சலால் முஹம்மது - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை