உம் சலால் முஹம்மது, கத்தார் : தங்க விலைகள்

உம் சலால் முஹம்மது : 24 காரட் தங்க வீதம்

06 ஜூன் 2023
QAR ﷼240.50
+0.50
தேதி விலை மாற்றம்
05 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.00 QAR ﷼+1.00
04 ஜூன் 2023 QAR ﷼239.00 QAR ﷼+0.00
03 ஜூன் 2023 QAR ﷼239.00 QAR ﷼-2.00
02 ஜூன் 2023 QAR ﷼241.00 QAR ﷼-1.00
01 ஜூன் 2023 QAR ﷼242.00 QAR ﷼+0.00
31 மே 2023 QAR ﷼242.00 QAR ﷼+2.50
30 மே 2023 QAR ﷼239.50 QAR ﷼+1.00
29 மே 2023 QAR ﷼238.50 QAR ﷼+0.00
28 மே 2023 QAR ﷼238.50 QAR ﷼+0.00
27 மே 2023 QAR ﷼238.50 QAR ﷼+0.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை QAR ﷼242.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை QAR ﷼239.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை QAR ﷼240.20
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) QAR ﷼242.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (05 ஜூன்) QAR ﷼240.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை QAR ﷼252.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை QAR ﷼238.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை QAR ﷼243.94
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) QAR ﷼243.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) QAR ﷼242.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை QAR ﷼250.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை QAR ﷼241.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை QAR ﷼244.87
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) QAR ﷼241.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) QAR ﷼244.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை QAR ﷼244.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை QAR ﷼223.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை QAR ﷼234.74
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) QAR ﷼225.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) QAR ﷼243.00
உம் சலால் முஹம்மது - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

உம் சலால் முஹம்மது : 22 காரட் தங்க வீதம்

06 ஜூன் 2023
QAR ﷼226.50
+0.50
தேதி விலை மாற்றம்
05 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.00 QAR ﷼+1.00
04 ஜூன் 2023 QAR ﷼225.00 QAR ﷼+0.00
03 ஜூன் 2023 QAR ﷼225.00 QAR ﷼-2.00
02 ஜூன் 2023 QAR ﷼227.00 QAR ﷼-1.00
01 ஜூன் 2023 QAR ﷼228.00 QAR ﷼+0.00
31 மே 2023 QAR ﷼228.00 QAR ﷼+2.00
30 மே 2023 QAR ﷼226.00 QAR ﷼+1.00
29 மே 2023 QAR ﷼225.00 QAR ﷼+0.00
28 மே 2023 QAR ﷼225.00 QAR ﷼+0.00
27 மே 2023 QAR ﷼225.00 QAR ﷼+0.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை QAR ﷼228.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை QAR ﷼225.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை QAR ﷼226.20
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) QAR ﷼228.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (05 ஜூன்) QAR ﷼226.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை QAR ﷼237.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை QAR ﷼224.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை QAR ﷼229.65
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) QAR ﷼229.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) QAR ﷼228.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை QAR ﷼235.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை QAR ﷼227.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை QAR ﷼230.38
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) QAR ﷼227.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) QAR ﷼229.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை QAR ﷼229.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை QAR ﷼210.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை QAR ﷼221.24
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) QAR ﷼213.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) QAR ﷼229.00
உம் சலால் முஹம்மது - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை