உம் சலால் முஹம்மது, கத்தார் : தங்க விலைகள்

உம் சலால் முஹம்மது : 24 காரட் தங்க வீதம்

15 ஜூலை 2024
QAR ﷼295.50
+2.50
தேதி விலை மாற்றம்
14 ஜூலை 2024 QAR ﷼293.00 QAR ﷼+0.00
13 ஜூலை 2024 QAR ﷼293.00 QAR ﷼+0.00
12 ஜூலை 2024 QAR ﷼293.00 QAR ﷼+0.00
11 ஜூலை 2024 QAR ﷼293.00 QAR ﷼+4.00
10 ஜூலை 2024 QAR ﷼289.00 QAR ﷼+2.00
09 ஜூலை 2024 QAR ﷼287.00 QAR ﷼-2.00
08 ஜூலை 2024 QAR ﷼289.00 QAR ﷼-2.00
07 ஜூலை 2024 QAR ﷼291.00 QAR ﷼+0.00
06 ஜூலை 2024 QAR ﷼291.00 QAR ﷼+1.50
05 ஜூலை 2024 QAR ﷼289.50 QAR ﷼+3.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை QAR ﷼293.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை QAR ﷼283.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை QAR ﷼289.25
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) QAR ﷼283.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (14 ஜூலை) QAR ﷼293.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை QAR ﷼289.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை QAR ﷼279.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை QAR ﷼283.12
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) QAR ﷼283.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) QAR ﷼283.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை QAR ﷼295.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை QAR ﷼280.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை QAR ﷼286.24
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) QAR ﷼280.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) QAR ﷼284.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை QAR ﷼291.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை QAR ﷼272.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை QAR ﷼284.65
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) QAR ﷼272.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) QAR ﷼280.00
உம் சலால் முஹம்மது - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

உம் சலால் முஹம்மது : 22 காரட் தங்க வீதம்

15 ஜூலை 2024
QAR ﷼277.00
+2.00
தேதி விலை மாற்றம்
14 ஜூலை 2024 QAR ﷼275.00 QAR ﷼+0.00
13 ஜூலை 2024 QAR ﷼275.00 QAR ﷼+0.00
12 ஜூலை 2024 QAR ﷼275.00 QAR ﷼+0.50
11 ஜூலை 2024 QAR ﷼274.50 QAR ﷼+3.50
10 ஜூலை 2024 QAR ﷼271.00 QAR ﷼+2.00
09 ஜூலை 2024 QAR ﷼269.00 QAR ﷼-2.00
08 ஜூலை 2024 QAR ﷼271.00 QAR ﷼-1.50
07 ஜூலை 2024 QAR ﷼272.50 QAR ﷼+0.00
06 ஜூலை 2024 QAR ﷼272.50 QAR ﷼+1.00
05 ஜூலை 2024 QAR ﷼271.50 QAR ﷼+2.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை QAR ﷼275.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை QAR ﷼266.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை QAR ﷼271.25
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) QAR ﷼266.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (14 ஜூலை) QAR ﷼275.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை QAR ﷼271.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை QAR ﷼262.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை QAR ﷼265.62
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) QAR ﷼266.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) QAR ﷼266.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை QAR ﷼277.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை QAR ﷼262.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை QAR ﷼268.42
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) QAR ﷼263.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) QAR ﷼267.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை QAR ﷼273.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை QAR ﷼255.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை QAR ﷼266.94
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) QAR ﷼255.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) QAR ﷼262.50
உம் சலால் முஹம்மது - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை