உம் சலால் முஹம்மது, கத்தார் : தங்க விலைகள்

உம் சலால் முஹம்மது : 24 காரட் தங்க வீதம்

27 பிப்ரவரி 2024
QAR ﷼249.00
+1.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼248.00 QAR ﷼-1.50
25 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.50 QAR ﷼+0.00
24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.50 QAR ﷼+1.50
23 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼248.00 QAR ﷼+0.00
22 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼248.00 QAR ﷼-0.50
21 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼248.50 QAR ﷼+0.50
20 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼248.00 QAR ﷼+1.00
19 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼247.00 QAR ﷼+0.50
18 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼246.50 QAR ﷼+0.00
17 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼246.50 QAR ﷼+0.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை QAR ﷼250.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼243.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை QAR ﷼247.87
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) QAR ﷼250.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (26 பிப்ரவரி) QAR ﷼248.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை QAR ﷼251.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼247.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை QAR ﷼250.85
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) QAR ﷼251.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) QAR ﷼251.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼253.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼243.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼249.35
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) QAR ﷼249.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) QAR ﷼251.50
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼250.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼238.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼243.13
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) QAR ﷼244.00
உம் சலால் முஹம்மது 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) QAR ﷼249.00
உம் சலால் முஹம்மது - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

உம் சலால் முஹம்மது : 22 காரட் தங்க வீதம்

27 பிப்ரவரி 2024
QAR ﷼234.50
+1.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼233.50 QAR ﷼-1.00
25 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.50 QAR ﷼+0.00
24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.50 QAR ﷼+1.00
23 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼233.50 QAR ﷼+0.00
22 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼233.50 QAR ﷼-0.50
21 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.00 QAR ﷼+0.50
20 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼233.50 QAR ﷼+1.00
19 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼232.50 QAR ﷼+0.50
18 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼232.00 QAR ﷼+0.00
17 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼232.00 QAR ﷼+0.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை QAR ﷼236.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼229.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை QAR ﷼233.33
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) QAR ﷼236.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (26 பிப்ரவரி) QAR ﷼233.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை QAR ﷼236.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼233.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை QAR ﷼235.92
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) QAR ﷼236.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) QAR ﷼236.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼238.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼229.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼234.56
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) QAR ﷼235.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) QAR ﷼236.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼235.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼224.00
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼228.95
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) QAR ﷼229.50
உம் சலால் முஹம்மது 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) QAR ﷼234.50
உம் சலால் முஹம்மது - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை