தோஹா, கத்தார் : தங்க விலைகள்

தோஹா : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜூலை 2021
QAR ﷼230.20
+1.64
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.54
27 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.02 QAR ﷼-0.54
26 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
25 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
24 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
23 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
22 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
21 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼-1.09
20 ஜூலை 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼+0.00
19 ஜூலை 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼+0.00
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை QAR ﷼231.29
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை QAR ﷼225.83
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை QAR ﷼228.68
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) QAR ﷼225.83
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (28 ஜூலை) QAR ﷼228.56
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை QAR ﷼241.65
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை QAR ﷼223.11
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை QAR ﷼232.27
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) QAR ﷼241.65
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) QAR ﷼223.11
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை QAR ﷼240.02
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை QAR ﷼225.29
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை QAR ﷼233.98
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) QAR ﷼225.83
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) QAR ﷼240.02
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை QAR ﷼226.93
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை QAR ﷼218.20
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை QAR ﷼223.23
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) QAR ﷼218.20
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) QAR ﷼225.83
தோஹா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

தோஹா : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜூலை 2021
QAR ﷼211.00
+1.50
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.50
27 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.00 QAR ﷼-0.50
26 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
25 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
24 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
23 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
22 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
21 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼-1.00
20 ஜூலை 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+0.00
19 ஜூலை 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+0.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை QAR ﷼212.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை QAR ﷼207.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை QAR ﷼209.61
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) QAR ﷼207.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (28 ஜூலை) QAR ﷼209.50
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை QAR ﷼221.50
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை QAR ﷼204.50
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை QAR ﷼212.90
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) QAR ﷼221.50
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) QAR ﷼204.50
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை QAR ﷼220.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை QAR ﷼206.50
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை QAR ﷼214.47
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) QAR ﷼207.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) QAR ﷼220.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை QAR ﷼208.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை QAR ﷼200.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை QAR ﷼204.62
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) QAR ﷼200.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) QAR ﷼207.00
தோஹா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை