தோஹா, கத்தார் : தங்க விலைகள்

தோஹா : 24 காரட் தங்க வீதம்

06 பிப்ரவரி 2023
QAR ﷼231.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00 QAR ﷼+0.00
06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00 QAR ﷼+2.00
05 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼229.00 QAR ﷼+0.00
04 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼229.00 QAR ﷼-2.50
03 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.50 QAR ﷼-4.50
02 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼236.00 QAR ﷼-1.00
01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+1.00
31 ஜனவரி 2023 QAR ﷼236.00 QAR ﷼-1.00
30 ஜனவரி 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
29 ஜனவரி 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை QAR ﷼237.00
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼229.00
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை QAR ﷼232.07
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) QAR ﷼237.00
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) QAR ﷼231.00
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை QAR ﷼237.00
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼224.50
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை QAR ﷼233.92
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (02 ஜனவரி) QAR ﷼224.50
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) QAR ﷼236.00
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼224.00
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼218.00
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼221.40
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (02 டிசம்பர்) QAR ﷼220.00
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (30 டிசம்பர்) QAR ﷼224.00
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼219.00
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼201.50
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼213.52
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) QAR ﷼204.00
தோஹா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) QAR ﷼217.00
தோஹா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

தோஹா : 22 காரட் தங்க வீதம்

06 பிப்ரவரி 2023
QAR ﷼217.50
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50 QAR ﷼+0.00
06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50 QAR ﷼+1.50
05 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
04 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼216.00 QAR ﷼-2.50
03 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼218.50 QAR ﷼-3.50
02 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼222.00 QAR ﷼-1.00
01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.50
31 ஜனவரி 2023 QAR ﷼222.50 QAR ﷼-0.50
30 ஜனவரி 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
29 ஜனவரி 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை QAR ﷼223.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼216.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை QAR ﷼218.64
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) QAR ﷼223.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) QAR ﷼217.50
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை QAR ﷼223.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼212.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை QAR ﷼220.34
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (02 ஜனவரி) QAR ﷼212.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) QAR ﷼222.50
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼211.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼206.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼208.86
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (02 டிசம்பர்) QAR ﷼207.50
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (30 டிசம்பர்) QAR ﷼211.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼206.50
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼191.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼201.86
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) QAR ﷼193.00
தோஹா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) QAR ﷼205.00
தோஹா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை