ஜிதாஃப்ஸ், பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

ஜிதாஃப்ஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம்

18 ஏப்ரல் 2021
BHD .د.ب22.69
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.00
17 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.00
16 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.11
15 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.58 BHD .د.ب+0.21
14 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
13 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.11
12 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.26 BHD .د.ب-0.11
11 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
10 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب-0.10
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب22.69
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.15
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.37
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب22.15
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (18 ஏப்ரல்) BHD .د.ب22.69
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை BHD .د.ب22.26
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.60
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.05
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب22.26
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) BHD .د.ب21.93
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب23.78
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.04
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.05
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب23.78
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) BHD .د.ب22.26
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.77
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.35
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.79
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب24.22
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) BHD .د.ب23.67
ஜிதாஃப்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஜிதாஃப்ஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம்

18 ஏப்ரல் 2021
BHD .د.ب20.80
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
17 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
16 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.10
15 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.20
14 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
13 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.10
12 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.40 BHD .د.ب-0.10
11 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
10 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب-0.10
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب20.80
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.30
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.50
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب20.30
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (18 ஏப்ரல்) BHD .د.ب20.80
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை BHD .د.ب20.40
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை BHD .د.ب19.80
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.21
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب20.40
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) BHD .د.ب20.10
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب21.80
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.20
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب21.13
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب21.80
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) BHD .د.ب20.40
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب22.70
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.40
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب21.81
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب22.20
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) BHD .د.ب21.70
ஜிதாஃப்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை