ஜிதாஃப்ஸ், பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

ஜிதாஃப்ஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம்

28 மே 2023
BHD .د.ب24.20
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 மே 2023 BHD .د.ب24.20 BHD .د.ب+0.10
26 மே 2023 BHD .د.ب24.10 BHD .د.ب-0.20
25 மே 2023 BHD .د.ب24.30 BHD .د.ب-0.20
24 மே 2023 BHD .د.ب24.50 BHD .د.ب+0.00
23 மே 2023 BHD .د.ب24.50 BHD .د.ب-0.10
22 மே 2023 BHD .د.ب24.60 BHD .د.ب+0.00
21 மே 2023 BHD .د.ب24.60 BHD .د.ب+0.00
20 மே 2023 BHD .د.ب24.60 BHD .د.ب+0.10
19 மே 2023 BHD .د.ب24.50 BHD .د.ب+0.20
18 மே 2023 BHD .د.ب24.30 BHD .د.ب-0.30
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை BHD .د.ب25.50
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.10
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை BHD .د.ب24.80
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) BHD .د.ب24.60
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (27 மே) BHD .د.ب24.20
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب25.30
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.50
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.80
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب24.50
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) BHD .د.ب24.70
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை BHD .د.ب24.80
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.70
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.77
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب22.90
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) BHD .د.ب24.60
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب23.90
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.50
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.05
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب23.90
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) BHD .د.ب22.70
ஜிதாஃப்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஜிதாஃப்ஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம்

28 மே 2023
BHD .د.ب22.80
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 மே 2023 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب+0.00
26 மே 2023 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب-0.20
25 மே 2023 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب-0.10
24 மே 2023 BHD .د.ب23.10 BHD .د.ب+0.00
23 மே 2023 BHD .د.ب23.10 BHD .د.ب-0.10
22 மே 2023 BHD .د.ب23.20 BHD .د.ب+0.00
21 மே 2023 BHD .د.ب23.20 BHD .د.ب+0.00
20 மே 2023 BHD .د.ب23.20 BHD .د.ب+0.00
19 மே 2023 BHD .د.ب23.20 BHD .د.ب+0.20
18 மே 2023 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب-0.20
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை BHD .د.ب24.00
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.80
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை BHD .د.ب23.40
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) BHD .د.ب23.30
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (27 மே) BHD .د.ب22.80
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب23.90
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.10
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.42
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب23.10
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) BHD .د.ب23.30
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை BHD .د.ب23.40
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.50
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.47
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب21.70
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) BHD .د.ب23.20
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب22.60
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.30
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب21.80
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب22.60
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) BHD .د.ب21.50
ஜிதாஃப்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை