ஜிதாஃப்ஸ், பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

ஜிதாஃப்ஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம்

24 பிப்ரவரி 2024
BHD .د.ب25.30
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30 BHD .د.ب+0.10
23 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.20 BHD .د.ب+0.00
22 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.20 BHD .د.ب+0.00
21 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.20 BHD .د.ب+0.10
20 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.10 BHD .د.ب+0.10
19 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.00 BHD .د.ب+0.00
18 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.00 BHD .د.ب+0.00
17 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.00 BHD .د.ب+0.10
16 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب24.90 BHD .د.ب+0.00
15 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب24.90 BHD .د.ب+0.20
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب25.40
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.70
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب25.10
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب25.40
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (24 பிப்ரவரி) BHD .د.ب25.30
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب25.50
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب25.00
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب25.40
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب25.50
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) BHD .د.ب25.50
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب25.70
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.50
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب25.25
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب25.50
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب25.50
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب25.40
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.10
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.65
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب24.70
ஜிதாஃப்ஸ் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب25.40
ஜிதாஃப்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஜிதாஃப்ஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம்

24 பிப்ரவரி 2024
BHD .د.ب23.80
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
23 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
22 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
21 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.10
20 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب+0.10
19 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.60 BHD .د.ب+0.00
18 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.60 BHD .د.ب+0.00
17 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.60 BHD .د.ب+0.10
16 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.50 BHD .د.ب+0.00
15 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.50 BHD .د.ب+0.20
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.00
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.30
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.70
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب24.00
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (24 பிப்ரவரி) BHD .د.ب23.80
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.10
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.60
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.93
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب24.00
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) BHD .د.ب24.10
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.20
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.20
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.81
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب24.10
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب24.00
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب23.90
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.80
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.28
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب23.30
ஜிதாஃப்ஸ் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب23.90
ஜிதாஃப்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை