அல் ஃபர்வானியா, குவைத் : தங்க விலைகள்

அல் ஃபர்வானியா : 24 காரட் தங்க வீதம்

03 டிசம்பர் 2022
KWD د.ك18.25
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 டிசம்பர் 2022 KWD د.ك18.25 KWD د.ك+0.00
02 டிசம்பர் 2022 KWD د.ك18.25 KWD د.ك+0.00
01 டிசம்பர் 2022 KWD د.ك18.25 KWD د.ك+0.45
30 நவம்பர் 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
27 நவம்பர் 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
26 நவம்பர் 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
25 நவம்பர் 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
24 நவம்பர் 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.05
23 நவம்பர் 2022 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
22 நவம்பர் 2022 KWD د.ك17.75 KWD د.ك-0.05
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.25
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.25
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.25
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك18.25
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (03 டிசம்பர்) KWD د.ك18.25
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.05
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.65
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.63
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) KWD د.ك16.85
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) KWD د.ك17.80
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك17.60
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.85
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.12
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك17.10
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) KWD د.ك16.85
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك17.60
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.85
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.22
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك17.30
அல் ஃபர்வானியா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) KWD د.ك17.10
அல் ஃபர்வானியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் ஃபர்வானியா : 22 காரட் தங்க வீதம்

03 டிசம்பர் 2022
KWD د.ك17.35
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 டிசம்பர் 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.00
02 டிசம்பர் 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.00
01 டிசம்பர் 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.40
30 நவம்பர் 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
27 நவம்பர் 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
26 நவம்பர் 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
25 நவம்பர் 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
24 நவம்பர் 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.10
23 நவம்பர் 2022 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.00
22 நவம்பர் 2022 KWD د.ك16.85 KWD د.ك-0.10
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك17.35
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.35
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.35
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك17.35
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (03 டிசம்பர்) KWD د.ك17.35
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك17.20
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك15.90
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك16.80
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) KWD د.ك16.10
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) KWD د.ك16.95
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك16.75
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.10
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك16.34
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك16.30
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) KWD د.ك16.10
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك16.75
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.10
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك16.42
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك16.40
அல் ஃபர்வானியா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) KWD د.ك16.30
அல் ஃபர்வானியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை