அல் ஃபர்வானியா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அல் ஃபர்வானியா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
அல் ஃபஹஹீல் 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
அல் ஃபர்வானியா 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
அல் ஃபிண்டாஸ் 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
அல் ஜஹ்ரா 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
அல் மங்காஃப் 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
அர் ரிக்கா 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
அர் ருமைத்தியா 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
சலிமியாவாக 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
ஹஃபர் அல் படின் 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼254.00
ஹவல்லி 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
ஜுபைல் 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼254.00
குவைத் நகரம் 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
சபா அஸ் சலீம் 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
அல் ஃபர்வானியா : 22 காரட் தங்க விலை

அல் ஃபர்வானியா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
அல் ஃபஹஹீல் 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
அல் ஃபர்வானியா 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
அல் ஃபிண்டாஸ் 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
அல் ஜஹ்ரா 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
அல் மங்காஃப் 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
அர் ரிக்கா 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
அர் ருமைத்தியா 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
சலிமியாவாக 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
ஹஃபர் அல் படின் 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼235.00
ஹவல்லி 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
ஜுபைல் 26 பிப்ரவரி 2024 SAR ﷼235.00
குவைத் நகரம் 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
சபா அஸ் சலீம் 24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
அல் ஃபர்வானியா : 22 காரட் தங்க விலை