முஹாரக், பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

முஹாரக் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 22 ஜனவரி 2021
BHD .د.ب23.67
-0.11
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب+0.00
20 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب+0.32
19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.00
18 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.11
17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
16 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
15 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب-0.22
14 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب-0.10
13 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.67 BHD .د.ب+0.10
12 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.11
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.77
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.35
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.85
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب24.22
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (21 ஜனவரி) BHD .د.ب23.78
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.11
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.13
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.73
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب23.13
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب24.11
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.87
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.80
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.85
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب24.00
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب22.80
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.66
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.89
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.28
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.33
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.00
முஹாரக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

முஹாரக் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 22 ஜனவரி 2021
BHD .د.ب21.70
-0.10
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
20 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.30
19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
18 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.10
17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
16 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
15 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.20
14 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب-0.10
13 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.10
12 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.10
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب22.70
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.40
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب21.86
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب22.20
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (21 ஜனவரி) BHD .د.ب21.80
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.10
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.20
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.75
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب21.20
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب22.10
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.80
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.90
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.86
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب22.00
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب20.90
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.60
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.90
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.26
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.30
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.00
முஹாரக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை