முஹாரக் : தங்க விலை, முஹாரக் தங்க விகிதங்கள்

முஹாரக், பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

முஹாரக் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 22 மே 2022
BHD .د.ب23.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மே 2022 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب+0.00
20 மே 2022 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب+0.00
19 மே 2022 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب+0.40
18 மே 2022 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.20
17 மே 2022 BHD .د.ب22.40 BHD .د.ب+0.00
16 மே 2022 BHD .د.ب22.40 BHD .د.ب-0.10
15 மே 2022 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب+0.00
14 மே 2022 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب-0.10
13 மே 2022 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب-0.20
12 மே 2022 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب-0.20
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை BHD .د.ب23.60
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.40
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை BHD .د.ب23.01
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) BHD .د.ب23.60
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (21 மே) BHD .د.ب23.00
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب24.80
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.50
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.10
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب24.00
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) BHD .د.ب23.60
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை BHD .د.ب25.97
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.80
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.80
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب24.66
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) BHD .د.ب24.10
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.77
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.24
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.87
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب23.24
முஹாரக் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) BHD .د.ب24.55
முஹாரக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

முஹாரக் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 22 மே 2022
BHD .د.ب21.70
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மே 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.00
20 மே 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.00
19 மே 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.30
18 மே 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.20
17 மே 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
16 மே 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب-0.10
15 மே 2022 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
14 மே 2022 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب-0.10
13 மே 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.20
12 மே 2022 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب-0.20
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை BHD .د.ب22.30
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.20
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை BHD .د.ب21.75
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) BHD .د.ب22.30
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (21 மே) BHD .د.ب21.70
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب23.40
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.20
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.78
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب22.70
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) BHD .د.ب22.30
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை BHD .د.ب23.80
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.50
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.00
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب22.60
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) BHD .د.ب22.80
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب22.70
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.30
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب21.88
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب21.30
முஹாரக் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) BHD .د.ب22.50
முஹாரக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை