ஹஃபர் அல் படின், சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

ஹஃபர் அல் படின் : 24 காரட் தங்க வீதம்

20 செப்டம்பர் 2021
SAR ﷼223.65
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+1.09
19 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+0.00
18 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+1.09
17 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼-1.09
16 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼-6.55
15 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
14 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+2.18
13 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+1.10
12 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼+0.00
11 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼-1.10
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼231.29
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼221.47
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼227.31
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) SAR ﷼230.20
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (20 செப்டம்பர்) SAR ﷼223.65
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை SAR ﷼231.29
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை SAR ﷼219.29
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை SAR ﷼226.50
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼229.11
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼230.20
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை SAR ﷼231.29
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை SAR ﷼224.74
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை SAR ﷼228.48
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) SAR ﷼224.74
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) SAR ﷼229.11
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை SAR ﷼241.11
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை SAR ﷼222.56
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை SAR ﷼232.13
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) SAR ﷼240.02
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) SAR ﷼222.56
ஹஃபர் அல் படின் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஹஃபர் அல் படின் : 22 காரட் தங்க வீதம்

20 செப்டம்பர் 2021
SAR ﷼205.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+1.00
19 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+0.00
18 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+1.00
17 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼-1.00
16 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼-6.00
15 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
14 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+2.00
13 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+1.00
12 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼+0.00
11 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼-1.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼212.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼203.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼208.35
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) SAR ﷼211.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (20 செப்டம்பர்) SAR ﷼205.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை SAR ﷼212.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை SAR ﷼201.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை SAR ﷼207.61
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼210.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼211.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை SAR ﷼212.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை SAR ﷼206.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை SAR ﷼209.42
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) SAR ﷼206.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) SAR ﷼210.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை SAR ﷼221.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை SAR ﷼204.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை SAR ﷼212.77
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) SAR ﷼220.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) SAR ﷼204.00
ஹஃபர் அல் படின் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை