ஹஃபர் அல் படின், சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

ஹஃபர் அல் படின் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 16 ஜூன் 2021
SAR ﷼235.65
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூன் 2021 SAR ﷼235.65 SAR ﷼+0.00
14 ஜூன் 2021 SAR ﷼235.65 SAR ﷼-2.19
13 ஜூன் 2021 SAR ﷼237.84 SAR ﷼+0.00
12 ஜூன் 2021 SAR ﷼237.84 SAR ﷼-1.09
11 ஜூன் 2021 SAR ﷼238.93 SAR ﷼+0.00
10 ஜூன் 2021 SAR ﷼238.93 SAR ﷼+0.00
09 ஜூன் 2021 SAR ﷼238.93 SAR ﷼+0.00
08 ஜூன் 2021 SAR ﷼238.93 SAR ﷼+0.00
07 ஜூன் 2021 SAR ﷼238.93 SAR ﷼+0.00
06 ஜூன் 2021 SAR ﷼238.93 SAR ﷼+0.00
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை SAR ﷼241.11
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை SAR ﷼235.65
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை SAR ﷼238.42
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) SAR ﷼240.02
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (15 ஜூன்) SAR ﷼235.65
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை SAR ﷼240.02
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை SAR ﷼223.65
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை SAR ﷼233.75
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) SAR ﷼223.65
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) SAR ﷼240.02
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை SAR ﷼226.93
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை SAR ﷼219.29
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை SAR ﷼222.96
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) SAR ﷼219.29
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) SAR ﷼223.65
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை SAR ﷼222.56
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை SAR ﷼213.83
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை SAR ﷼218.73
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) SAR ﷼222.56
ஹஃபர் அல் படின் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) SAR ﷼216.02
ஹஃபர் அல் படின் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஹஃபர் அல் படின் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 16 ஜூன் 2021
SAR ﷼216.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூன் 2021 SAR ﷼216.00 SAR ﷼+0.00
14 ஜூன் 2021 SAR ﷼216.00 SAR ﷼-2.00
13 ஜூன் 2021 SAR ﷼218.00 SAR ﷼+0.00
12 ஜூன் 2021 SAR ﷼218.00 SAR ﷼-1.00
11 ஜூன் 2021 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
10 ஜூன் 2021 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
09 ஜூன் 2021 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
08 ஜூன் 2021 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
07 ஜூன் 2021 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
06 ஜூன் 2021 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை SAR ﷼221.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை SAR ﷼216.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை SAR ﷼218.53
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) SAR ﷼220.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (15 ஜூன்) SAR ﷼216.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை SAR ﷼220.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை SAR ﷼205.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை SAR ﷼214.26
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) SAR ﷼205.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) SAR ﷼220.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை SAR ﷼208.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை SAR ﷼201.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை SAR ﷼204.37
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) SAR ﷼201.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) SAR ﷼205.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை SAR ﷼204.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை SAR ﷼196.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை SAR ﷼200.48
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) SAR ﷼204.00
ஹஃபர் அல் படின் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) SAR ﷼198.00
ஹஃபர் அல் படின் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை