ஹஃபர் அல் படின் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஹஃபர் அல் படின் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
அல் ஃபஹஹீல் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
அல் ஃபர்வானியா 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
அல் ஃபிண்டாஸ் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
அல் ஜஹ்ரா 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
அல் மங்காஃப் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
அர் ரிக்கா 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
அர் ருமைத்தியா 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
சலிமியாவாக 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
புரைடா 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
ஹஃபர் அல் படின் 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
ஹவல்லி 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
குவைத் நகரம் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
சபா அஸ் சலீம் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
ஹஃபர் அல் படின் : 22 காரட் தங்க விலை

ஹஃபர் அல் படின் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
அல் ஃபஹஹீல் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
அல் ஃபர்வானியா 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
அல் ஃபிண்டாஸ் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
அல் ஜஹ்ரா 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
அல் மங்காஃப் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
அர் ரிக்கா 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
அர் ருமைத்தியா 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
சலிமியாவாக 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
புரைடா 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
ஹஃபர் அல் படின் 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
ஹவல்லி 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
குவைத் நகரம் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
சபா அஸ் சலீம் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
ஹஃபர் அல் படின் : 22 காரட் தங்க விலை