ஹாப்ர் அல் அழ்படின் : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

ஹாப்ர் அல் அழ்படின் : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அல் அகமதிய 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.53
அல் Fahaheel 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.53
அல் Farwaniyah 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.53
அல் Fintas 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.53
அல் ஜஹ் ra 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.53
அல் Manqaf 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.53
AR Riqqah 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.53
AR Rumaithiya 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.53
Salimiyah என 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.53
Buraydah, 29 அக்டோபர் 2020 SAR ﷼237.84
ஹாப்ர் அல் அழ்படின் 29 அக்டோபர் 2020 SAR ﷼237.84
Hawalli 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.53
Surrah போன்ற Janub 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.53
குவைத் நகரம் 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.53
சாபா சலிமாகப் 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.53
ஹாப்ர் அல் அழ்படின் : 22 காரத் தங்கம் விலை

ஹாப்ர் அல் அழ்படின் : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அல் அகமதிய 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.90
அல் Fahaheel 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.90
அல் Farwaniyah 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.90
அல் Fintas 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.90
அல் ஜஹ் ra 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.90
அல் Manqaf 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.90
AR Riqqah 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.90
AR Rumaithiya 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.90
Salimiyah என 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.90
Buraydah, 29 அக்டோபர் 2020 SAR ﷼218.00
ஹாப்ர் அல் அழ்படின் 29 அக்டோபர் 2020 SAR ﷼218.00
Hawalli 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.90
Surrah போன்ற Janub 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.90
குவைத் நகரம் 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.90
சாபா சலிமாகப் 28 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.90
ஹாப்ர் அல் அழ்படின் : 22 காரத் தங்கம் விலை