மனமா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

மனமா : 24 காரட் தங்க வீதம்

17 அக்டோபர் 2021
BHD .د.ب22.69
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.00
16 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب-0.11
15 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب-0.22
14 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب23.02 BHD .د.ب+0.00
13 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب23.02 BHD .د.ب+0.33
12 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.11
11 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.58 BHD .د.ب+0.00
10 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.58 BHD .د.ب+0.00
09 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.58 BHD .د.ب-0.22
08 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب+0.22
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب23.02
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.58
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.68
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.58
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.69
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب23.46
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.37
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.87
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب23.35
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) BHD .د.ب22.58
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை BHD .د.ب23.46
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.26
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.98
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب23.35
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب23.24
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب23.46
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.69
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب23.14
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب22.69
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) BHD .د.ب23.35
மனமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

மனமா : 22 காரட் தங்க வீதம்

17 அக்டோபர் 2021
BHD .د.ب20.80
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
16 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب-0.10
15 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب-0.20
14 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب+0.00
13 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب+0.30
12 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.10
11 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
10 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
09 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب-0.20
08 அக்டோபர் 2021 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.20
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب21.10
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.70
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.79
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب20.70
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) BHD .د.ب20.80
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب21.50
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.50
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.96
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب21.40
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) BHD .د.ب20.70
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை BHD .د.ب21.50
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.40
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.06
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب21.40
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب21.30
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب21.50
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.80
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب21.21
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب20.80
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) BHD .د.ب21.40
மனமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை