மனமா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

மனமா : 24 காரட் தங்க வீதம்

31 ஜனவரி 2023
BHD .د.ب23.90
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.00
30 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب-0.10
29 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.00
28 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.00
27 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.10
26 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب-0.10
25 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب-0.10
24 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب24.10 BHD .د.ب+0.30
23 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب-0.10
22 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.00
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை () BHD .د.ب
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை () BHD .د.ب
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.10
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.70
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.63
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب22.70
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) BHD .د.ب23.90
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.70
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.10
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.39
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب22.40
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب22.70
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.20
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.20
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.56
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب20.60
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب21.80
மனமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

மனமா : 22 காரட் தங்க வீதம்

31 ஜனவரி 2023
BHD .د.ب22.60
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
30 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
29 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
28 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب-0.10
27 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب22.70 BHD .د.ب+0.10
26 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
25 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب-0.10
24 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب22.70 BHD .د.ب+0.20
23 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب-0.10
22 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை () BHD .د.ب
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை () BHD .د.ب
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب22.70
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.50
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب22.34
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب21.50
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) BHD .د.ب22.60
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب21.50
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.00
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.20
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب21.20
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب21.50
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب21.00
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب19.20
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.45
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب19.50
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب20.70
மனமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை