மனமா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

மனமா : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 27 மே 2022
BHD .د.ب23.10
+0.10
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2022 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب+0.00
25 மே 2022 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب-0.20
24 மே 2022 BHD .د.ب23.20 BHD .د.ب+0.00
23 மே 2022 BHD .د.ب23.20 BHD .د.ب+0.20
22 மே 2022 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب+0.00
21 மே 2022 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب+0.00
20 மே 2022 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب+0.00
19 மே 2022 BHD .د.ب23.00 BHD .د.ب+0.40
18 மே 2022 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.20
17 மே 2022 BHD .د.ب22.40 BHD .د.ب+0.00
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை BHD .د.ب23.60
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.40
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை BHD .د.ب23.02
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) BHD .د.ب23.60
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) BHD .د.ب23.00
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب24.80
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.50
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.10
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب24.00
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) BHD .د.ب23.60
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை BHD .د.ب25.97
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.80
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.80
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب24.66
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) BHD .د.ب24.10
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.77
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.24
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.87
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب23.24
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) BHD .د.ب24.55
மனமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

மனமா : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 27 மே 2022
BHD .د.ب21.90
+0.20
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.00
25 மே 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب-0.20
24 மே 2022 BHD .د.ب21.90 BHD .د.ب+0.00
23 மே 2022 BHD .د.ب21.90 BHD .د.ب+0.20
22 மே 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.00
21 மே 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.00
20 மே 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.00
19 மே 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.30
18 மே 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.20
17 மே 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை BHD .د.ب22.30
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.20
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை BHD .د.ب21.76
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) BHD .د.ب22.30
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) BHD .د.ب21.70
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب23.40
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.20
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.78
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب22.70
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) BHD .د.ب22.30
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை BHD .د.ب23.80
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.50
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.00
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب22.60
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) BHD .د.ب22.80
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب22.70
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.30
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب21.88
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب21.30
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) BHD .د.ب22.50
மனமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை