மனமா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

மனமா : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2021
BHD .د.ب23.35
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
15 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب-0.22
14 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب-0.10
13 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.67 BHD .د.ب+0.10
12 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.11
11 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب-0.11
10 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.00
09 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب-0.21
08 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب-0.55
07 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب-0.33
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.77
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.35
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.94
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب24.22
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) BHD .د.ب23.35
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.11
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.13
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.73
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب23.13
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب24.11
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.87
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.80
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.85
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب24.00
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب22.80
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.66
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.89
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.28
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.33
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.00
மனமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

மனமா : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2021
BHD .د.ب21.40
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
15 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.20
14 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب-0.10
13 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.10
12 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.10
11 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب-0.10
10 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.00
09 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب-0.20
08 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب-0.50
07 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب-0.30
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب22.70
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.40
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب21.94
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب22.20
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) BHD .د.ب21.40
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.10
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.20
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.75
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب21.20
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب22.10
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.80
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.90
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.86
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب22.00
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب20.90
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.60
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.90
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.26
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.30
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.00
மனமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை