மனமா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

மனமா : 24 காரட் தங்க வீதம்

29 செப்டம்பர் 2022
BHD .د.ب20.70
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
28 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.30
27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40 BHD .د.ب-0.10
26 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
24 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
23 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب-0.40
22 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.00
21 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.10
20 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب-0.10
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب21.40
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.40
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.00
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب21.10
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (29 செப்டம்பர்) BHD .د.ب20.70
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை BHD .د.ب22.40
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.40
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.99
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب22.10
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب21.40
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب22.60
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.30
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب21.71
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب22.50
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) BHD .د.ب22.00
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை BHD .د.ب23.30
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.60
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.90
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) BHD .د.ب23.00
மனமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) BHD .د.ب22.60
மனமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

மனமா : 22 காரட் தங்க வீதம்

29 செப்டம்பர் 2022
BHD .د.ب19.60
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.60 BHD .د.ب+0.00
28 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.60 BHD .د.ب+0.10
23 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.50 BHD .د.ب-0.30
22 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب+0.00
21 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب+0.10
20 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.70 BHD .د.ب-0.10
19 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب+0.00
18 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب+0.00
17 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب-0.10
16 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.90 BHD .د.ب+0.20
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب20.30
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب19.50
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب19.98
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب20.00
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (29 செப்டம்பர்) BHD .د.ب19.60
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை BHD .د.ب21.20
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.30
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.82
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب20.90
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب20.30
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب21.40
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.20
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب20.57
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب21.30
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) BHD .د.ب20.80
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை BHD .د.ب22.00
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.40
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.68
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) BHD .د.ب21.70
மனமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) BHD .د.ب21.40
மனமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை