ஜானுப் அஸ் சுர்ரா, குவைத் : தங்க விலைகள்

ஜானுப் அஸ் சுர்ரா : 24 காரட் தங்க வீதம்

23 ஜனவரி 2021
KWD د.ك19.04
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.04 KWD د.ك+0.00
23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.04 KWD د.ك-0.22
22 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك+0.00
21 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك+0.17
20 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.11
19 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.98 KWD د.ك+0.11
18 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
17 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك-0.22
15 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك20.02
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك18.87
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك19.26
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك19.42
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) KWD د.ك19.04
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك19.42
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.66
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.19
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك18.66
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) KWD د.ك19.42
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك20.18
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.33
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.31
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) KWD د.ك19.53
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) KWD د.ك18.33
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك19.86
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.53
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.65
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك19.86
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) KWD د.ك19.53
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஜானுப் அஸ் சுர்ரா : 22 காரட் தங்க வீதம்

23 ஜனவரி 2021
KWD د.ك17.45
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.45 KWD د.ك+0.00
23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.45 KWD د.ك-0.20
22 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.00
21 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.15
20 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.10
19 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.40 KWD د.ك+0.10
18 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
17 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك-0.20
15 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك18.35
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك17.30
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك17.66
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك17.80
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) KWD د.ك17.45
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك17.80
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.10
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.59
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك17.10
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) KWD د.ك17.80
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.50
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.80
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.70
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) KWD د.ك17.90
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) KWD د.ك16.80
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك18.20
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.90
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.01
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك18.20
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) KWD د.ك17.90
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை