ஜானுப் அஸ் சுர்ரா, குவைத் : தங்க விலைகள்

ஜானுப் அஸ் சுர்ரா : 24 காரட் தங்க வீதம்

02 மார்ச் 2024
KWD د.ك21.10
+0.35
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 KWD د.ك20.75 KWD د.ك+0.00
29 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.75 KWD د.ك+0.15
28 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60 KWD د.ك+0.00
27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60 KWD د.ك+0.00
26 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60 KWD د.ك+0.00
25 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60 KWD د.ك+0.00
24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60 KWD د.ك+0.00
23 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60 KWD د.ك+0.00
22 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60 KWD د.ك+0.00
21 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60 KWD د.ك+0.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك20.75
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك20.75
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك20.75
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك20.75
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك20.75
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك20.85
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك20.35
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك20.58
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك20.75
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) KWD د.ك20.75
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك20.85
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك20.45
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك20.77
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك20.85
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) KWD د.ك20.75
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك21.05
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك20.10
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك20.67
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك20.75
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) KWD د.ك20.85
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஜானுப் அஸ் சுர்ரா : 22 காரட் தங்க வீதம்

02 மார்ச் 2024
KWD د.ك19.95
+0.30
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 KWD د.ك19.65 KWD د.ك+0.00
29 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.65 KWD د.ك+0.15
28 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.00
27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.00
26 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.00
25 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.00
24 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.00
23 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.00
22 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.00
21 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك19.65
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.65
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك19.65
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك19.65
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك19.65
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك19.75
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك19.25
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك19.48
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك19.65
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) KWD د.ك19.65
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك19.70
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك19.35
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك19.64
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك19.70
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) KWD د.ك19.65
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك19.90
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.55
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك19.65
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) KWD د.ك19.70
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை