ஜானுப் அஸ் சுர்ரா, குவைத் : தங்க விலைகள்

ஜானுப் அஸ் சுர்ரா : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 23 செப்டம்பர் 2021
KWD د.ك18.16
-0.17
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك+0.00
21 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك+0.17
20 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.16 KWD د.ك+0.00
19 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.16 KWD د.ك+0.00
18 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.16 KWD د.ك+0.00
17 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.16 KWD د.ك+0.00
16 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.16 KWD د.ك-0.28
15 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك+0.00
14 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك+0.00
13 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك+0.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.66
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.16
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.42
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك18.55
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) KWD د.ك18.33
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை KWD د.ك18.55
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.73
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை KWD د.ك18.32
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك18.55
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك18.55
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك18.71
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك18.22
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك18.52
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك18.22
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) KWD د.ك18.55
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை KWD د.ك19.53
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.11
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை KWD د.ك18.81
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) KWD د.ك19.53
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) KWD د.ك18.11
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஜானுப் அஸ் சுர்ரா : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 23 செப்டம்பர் 2021
KWD د.ك16.65
-0.15
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك+0.00
21 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك+0.15
20 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.65 KWD د.ك+0.00
19 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.65 KWD د.ك+0.00
18 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.65 KWD د.ك+0.00
17 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.65 KWD د.ك+0.00
16 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.65 KWD د.ك-0.25
15 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك+0.00
14 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك+0.00
13 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك+0.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك17.10
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.65
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك16.88
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك17.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) KWD د.ك16.80
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை KWD د.ك17.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.25
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை KWD د.ك16.79
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك17.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك17.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك17.15
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك16.70
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك16.97
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك16.70
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) KWD د.ك17.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை KWD د.ك17.90
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.60
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை KWD د.ك17.24
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) KWD د.ك17.90
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) KWD د.ك16.60
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை