ஜானுப் அஸ் சுர்ரா, குவைத் : தங்க விலைகள்

ஜானுப் அஸ் சுர்ரா : 24 காரட் தங்க வீதம்

27 மே 2023
KWD د.ك19.75
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 மே 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك+0.00
26 மே 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك+0.00
25 மே 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك-0.25
24 மே 2023 KWD د.ك20.00 KWD د.ك+0.10
23 மே 2023 KWD د.ك19.90 KWD د.ك-0.10
22 மே 2023 KWD د.ك20.00 KWD د.ك+0.00
21 மே 2023 KWD د.ك20.00 KWD د.ك+0.00
20 மே 2023 KWD د.ك20.00 KWD د.ك+0.00
19 மே 2023 KWD د.ك20.00 KWD د.ك+0.20
18 மே 2023 KWD د.ك19.80 KWD د.ك-0.35
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை KWD د.ك20.70
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை KWD د.ك19.75
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை KWD د.ك20.16
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) KWD د.ك20.10
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (27 மே) KWD د.ك19.75
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك20.60
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.90
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك20.16
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك19.90
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) KWD د.ك20.10
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك20.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.40
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك19.32
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك18.60
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك20.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك19.55
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك18.35
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك18.71
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك19.35
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) KWD د.ك18.45
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஜானுப் அஸ் சுர்ரா : 22 காரட் தங்க வீதம்

27 மே 2023
KWD د.ك18.70
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 மே 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك+0.00
26 மே 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك+0.00
25 மே 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك-0.20
24 மே 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.10
23 மே 2023 KWD د.ك18.80 KWD د.ك-0.10
22 மே 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.00
21 மே 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.00
20 மே 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.00
19 மே 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.15
18 மே 2023 KWD د.ك18.75 KWD د.ك-0.25
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை KWD د.ك19.55
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை KWD د.ك18.70
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை KWD د.ك19.06
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) KWD د.ك19.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (27 மே) KWD د.ك18.70
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك19.45
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.80
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك19.05
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك18.80
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) KWD د.ك19.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك18.95
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.45
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك18.29
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك17.60
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك18.90
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك18.45
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك17.35
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك17.69
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك18.25
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) KWD د.ك17.45
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை