குவைத் நகரம், குவைத் : தங்க விலைகள்

குவைத் நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம்

25 செப்டம்பர் 2022
KWD د.ك16.85
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.00
25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.00
24 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85 KWD د.ك-0.05
23 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.90 KWD د.ك-0.25
22 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك17.15 KWD د.ك+0.15
21 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
20 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
19 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك17.00 KWD د.ك-0.15
18 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك17.15 KWD د.ك+0.00
17 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك17.15 KWD د.ك+0.00
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك17.60
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.85
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.25
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك17.30
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) KWD د.ك16.85
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை KWD د.ك18.25
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.55
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை KWD د.ك17.95
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك17.95
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك17.55
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك18.35
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك17.40
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك17.76
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك18.20
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) KWD د.ك17.95
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை KWD د.ك18.85
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.40
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை KWD د.ك18.63
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) KWD د.ك18.60
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) KWD د.ك18.40
குவைத் நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

குவைத் நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம்

01 ஜனவரி 1970
KWD د.ك16.10
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10 KWD د.ك-0.20
22 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.30 KWD د.ك+0.10
21 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.20 KWD د.ك+0.00
20 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.20 KWD د.ك+0.00
19 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.20 KWD د.ك-0.10
18 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.30 KWD د.ك+0.00
17 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.30 KWD د.ك+0.00
16 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.30 KWD د.ك+0.10
15 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.20 KWD د.ك-0.30
14 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك16.75
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.10
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك16.45
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك16.40
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (23 செப்டம்பர்) KWD د.ك16.10
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை KWD د.ك17.35
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.70
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை KWD د.ك17.05
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك17.05
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك16.70
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك17.45
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك16.55
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك16.89
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك17.35
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) KWD د.ك17.05
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை KWD د.ك17.90
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.50
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை KWD د.ك17.72
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) KWD د.ك17.70
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) KWD د.ك17.50
குவைத் நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை