குவைத் நகரம், குவைத் : தங்க விலைகள்

குவைத் நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம்

21 செப்டம்பர் 2023
KWD د.ك19.55
-0.20
தேதி விலை மாற்றம்
20 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك+0.10
19 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.65 KWD د.ك+0.00
18 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.65 KWD د.ك+0.00
17 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.65 KWD د.ك+0.00
16 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.65 KWD د.ك+0.00
15 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.65 KWD د.ك+0.25
14 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.40 KWD د.ك+0.00
13 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.40 KWD د.ك+0.00
12 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.40 KWD د.ك-0.20
11 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.60 KWD د.ك+0.00
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك19.80
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.40
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.63
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك19.80
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (20 செப்டம்பர்) KWD د.ك19.75
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை KWD د.ك19.80
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.25
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை KWD د.ك19.47
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك19.70
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك19.80
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك19.95
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك19.35
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك19.72
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك19.45
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) KWD د.ك19.90
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை KWD د.ك20.00
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.40
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை KWD د.ك19.74
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) KWD د.ك20.00
குவைத் நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) KWD د.ك19.40
குவைத் நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

குவைத் நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம்

21 செப்டம்பர் 2023
KWD د.ك18.50
-0.20
தேதி விலை மாற்றம்
20 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك+0.10
19 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.00
18 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.00
17 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.00
16 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.00
15 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.20
14 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.40 KWD د.ك+0.00
13 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.40 KWD د.ك+0.00
12 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.40 KWD د.ك-0.15
11 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.75
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.40
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.59
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك18.75
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (20 செப்டம்பர்) KWD د.ك18.70
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை KWD د.ك18.75
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.25
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை KWD د.ك18.47
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك18.70
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك18.75
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك18.90
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك18.35
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك18.67
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك18.40
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) KWD د.ك18.90
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை KWD د.ك18.90
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.40
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை KWD د.ك18.68
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) KWD د.ك18.90
குவைத் நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) KWD د.ك18.40
குவைத் நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை