குவைத் நகரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

குவைத் நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
அல் ஃபஹஹீல் 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
அல் ஃபர்வானியா 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
அல் ஃபிண்டாஸ் 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
அல் ஜஹ்ரா 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
அல் மங்காஃப் 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
அர் ரிக்கா 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
அர் ருமைத்தியா 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
சலிமியாவாக 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
ஹஃபர் அல் படின் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
ஹவல்லி 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
ஜுபைல் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
குவைத் நகரம் 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
சபா அஸ் சலீம் 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
குவைத் நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை

குவைத் நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
அல் ஃபஹஹீல் 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
அல் ஃபர்வானியா 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
அல் ஃபிண்டாஸ் 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
அல் ஜஹ்ரா 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
அல் மங்காஃப் 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
அர் ரிக்கா 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
அர் ருமைத்தியா 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
சலிமியாவாக 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
ஹஃபர் அல் படின் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
ஹவல்லி 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
ஜுபைல் 01 டிசம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
குவைத் நகரம் 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
சபா அஸ் சலீம் 29 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
குவைத் நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை