குவைத் நகரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

குவைத் நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 22 மே 2024 KWD د.ك24.10
அல் ஃபஹஹீல் 22 மே 2024 KWD د.ك24.10
அல் ஃபர்வானியா 22 மே 2024 KWD د.ك24.10
அல் ஃபிண்டாஸ் 22 மே 2024 KWD د.ك24.10
அல் ஜஹ்ரா 22 மே 2024 KWD د.ك24.10
அல் மங்காஃப் 22 மே 2024 KWD د.ك24.10
அர் ரிக்கா 22 மே 2024 KWD د.ك24.10
அர் ருமைத்தியா 22 மே 2024 KWD د.ك24.10
சலிமியாவாக 22 மே 2024 KWD د.ك24.10
ஹஃபர் அல் படின் 22 மே 2024 SAR ﷼297.00
ஹவல்லி 22 மே 2024 KWD د.ك24.10
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 மே 2024 KWD د.ك24.10
ஜுபைல் 22 மே 2024 SAR ﷼297.00
குவைத் நகரம் 22 மே 2024 KWD د.ك24.10
சபா அஸ் சலீம் 22 மே 2024 KWD د.ك24.10
குவைத் நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை

குவைத் நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 22 மே 2024 KWD د.ك22.75
அல் ஃபஹஹீல் 22 மே 2024 KWD د.ك22.75
அல் ஃபர்வானியா 22 மே 2024 KWD د.ك22.75
அல் ஃபிண்டாஸ் 22 மே 2024 KWD د.ك22.75
அல் ஜஹ்ரா 22 மே 2024 KWD د.ك22.75
அல் மங்காஃப் 22 மே 2024 KWD د.ك22.75
அர் ரிக்கா 22 மே 2024 KWD د.ك22.75
அர் ருமைத்தியா 22 மே 2024 KWD د.ك22.75
சலிமியாவாக 22 மே 2024 KWD د.ك22.75
ஹஃபர் அல் படின் 22 மே 2024 SAR ﷼274.00
ஹவல்லி 22 மே 2024 KWD د.ك22.75
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 மே 2024 KWD د.ك22.75
ஜுபைல் 22 மே 2024 SAR ﷼274.00
குவைத் நகரம் 22 மே 2024 KWD د.ك22.75
சபா அஸ் சலீம் 22 மே 2024 KWD د.ك22.75
குவைத் நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை