குவைத் நகரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

குவைத் நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
அல் ஃபஹஹீல் 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
அல் ஃபர்வானியா 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
அல் ஃபிண்டாஸ் 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
அல் ஜஹ்ரா 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
அல் மங்காஃப் 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
அர் ரிக்கா 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
அர் ருமைத்தியா 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
சலிமியாவாக 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
ஹஃபர் அல் படின் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
ஹவல்லி 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
ஜுபைல் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
குவைத் நகரம் 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
சபா அஸ் சலீம் 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
குவைத் நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை

குவைத் நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
அல் ஃபஹஹீல் 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
அல் ஃபர்வானியா 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
அல் ஃபிண்டாஸ் 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
அல் ஜஹ்ரா 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
அல் மங்காஃப் 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
அர் ரிக்கா 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
அர் ருமைத்தியா 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
சலிமியாவாக 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
ஹஃபர் அல் படின் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
ஹவல்லி 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
ஜுபைல் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
குவைத் நகரம் 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
சபா அஸ் சலீம் 25 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
குவைத் நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை