காமிஸ் முஷைத், சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

காமிஸ் முஷைத் : 24 காரட் தங்க வீதம்

23 அக்டோபர் 2021
SAR ﷼226.93
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼226.93 SAR ﷼-2.18
22 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+3.28
21 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼+0.00
20 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼+0.00
19 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼+2.18
18 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+0.00
17 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+0.00
16 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼-1.09
15 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼224.74 SAR ﷼-2.19
14 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+0.00
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை SAR ﷼229.11
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை SAR ﷼222.56
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை SAR ﷼224.41
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) SAR ﷼223.65
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (23 அக்டோபர்) SAR ﷼226.93
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼231.29
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼219.29
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼225.62
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) SAR ﷼230.20
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) SAR ﷼222.56
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை SAR ﷼231.29
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை SAR ﷼219.29
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை SAR ﷼226.50
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼229.11
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼230.20
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை SAR ﷼231.29
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை SAR ﷼224.74
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை SAR ﷼228.48
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) SAR ﷼224.74
காமிஸ் முஷைத் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) SAR ﷼229.11
காமிஸ் முஷைத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

காமிஸ் முஷைத் : 22 காரட் தங்க வீதம்

23 அக்டோபர் 2021
SAR ﷼208.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼208.00 SAR ﷼-2.00
22 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+3.00
21 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼+0.00
20 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼+0.00
19 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼+2.00
18 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+0.00
17 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+0.00
16 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼-1.00
15 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼206.00 SAR ﷼-2.00
14 அக்டோபர் 2021 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+0.00
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை SAR ﷼210.00
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை SAR ﷼204.00
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை SAR ﷼205.70
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) SAR ﷼205.00
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (23 அக்டோபர்) SAR ﷼208.00
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼212.00
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼201.00
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼206.80
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) SAR ﷼211.00
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) SAR ﷼204.00
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை SAR ﷼212.00
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை SAR ﷼201.00
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை SAR ﷼207.61
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼210.00
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼211.00
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை SAR ﷼212.00
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை SAR ﷼206.00
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை SAR ﷼209.42
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) SAR ﷼206.00
காமிஸ் முஷைத் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) SAR ﷼210.00
காமிஸ் முஷைத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை