சூர், ஓமான் : தங்கம் விலை

சூர் : 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

24 அக்டோபர் 2020
OMR ﷼25.31
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼-0.11
23 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.42 OMR ﷼+0.00
22 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.42 OMR ﷼-0.11
21 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.53 OMR ﷼+0.22
20 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
19 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.05
18 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.26 OMR ﷼+0.00
17 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.26 OMR ﷼-0.11
16 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.37 OMR ﷼+0.17
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼25.64
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼25.09
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼25.35
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼25.26
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (25 அக்டோபர்) OMR ﷼25.31
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼26.18
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.60
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼25.40
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) OMR ﷼26.18
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) OMR ﷼24.98
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை OMR ﷼27.00
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை OMR ﷼25.31
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை OMR ﷼25.93
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼26.02
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼25.91
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼26.02
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼23.46
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼24.28
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) OMR ﷼23.57
சூர் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : விலை முடிவடைகிறது (31 ஜூலை) OMR ﷼26.02
சூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரத் தங்கம் விலை

சூர் : 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

24 அக்டோபர் 2020
OMR ﷼23.20
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼-0.10
23 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.30 OMR ﷼+0.00
22 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.30 OMR ﷼-0.10
21 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.40 OMR ﷼+0.20
20 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
19 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.05
18 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.15 OMR ﷼+0.00
17 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.15 OMR ﷼-0.10
16 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.25 OMR ﷼+0.15
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼23.50
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.00
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼23.24
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼23.15
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (25 அக்டோபர்) OMR ﷼23.20
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼24.00
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.55
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼23.28
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) OMR ﷼24.00
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) OMR ﷼22.90
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை OMR ﷼24.75
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.20
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை OMR ﷼23.77
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼23.85
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼23.75
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼23.85
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼21.50
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼22.26
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) OMR ﷼21.60
சூர் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : விலை முடிவடைகிறது (31 ஜூலை) OMR ﷼23.85
சூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரத் தங்கம் விலை