சுர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

சுர் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
சுயேக் என 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
பஹ்லா 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
பார்கா 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
பாவ்ஷர் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
இப்ரி 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
மஸ்கட் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
நிஸ்வா 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
ருஸ்டாக் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
சுர் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
சுர் : 22 காரட் தங்க விலை

சுர் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
சுயேக் என 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
பஹ்லா 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
பார்கா 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
பாவ்ஷர் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
இப்ரி 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
மஸ்கட் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
நிஸ்வா 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
ருஸ்டாக் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
சுர் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
சுர் : 22 காரட் தங்க விலை