சூர் : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

சூர் : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
என சிப் அல் Jadidah 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
Suwayq என 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
Bahla 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
Barka 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
Bawshar 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
இப்ரி 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
மஸ்கட் 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
நிஸ்வா 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
Rustaq 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
சூர் 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
சூர் : 22 காரத் தங்கம் விலை

சூர் : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
என சிப் அல் Jadidah 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
Suwayq என 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
Bahla 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
Barka 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
Bawshar 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
இப்ரி 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
மஸ்கட் 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
நிஸ்வா 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
Rustaq 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
சூர் 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
சூர் : 22 காரத் தங்கம் விலை