சுர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

சுர் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
சுயேக் என 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
பஹ்லா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
பார்கா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
பாவ்ஷர் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
இப்ரி 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
மஸ்கட் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
நிஸ்வா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
ருஸ்டாக் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
சுர் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
சுர் : 22 காரட் தங்க விலை

சுர் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
சுயேக் என 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
பஹ்லா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
பார்கா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
பாவ்ஷர் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
இப்ரி 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
மஸ்கட் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
நிஸ்வா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
ருஸ்டாக் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
சுர் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
சுர் : 22 காரட் தங்க விலை