சுர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

சுர் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
சுயேக் என 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
பஹ்லா 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
பார்கா 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
பாவ்ஷர் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
இப்ரி 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
மஸ்கட் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
நிஸ்வா 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
ருஸ்டாக் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
சுர் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
சுர் : 22 காரட் தங்க விலை

சுர் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
சுயேக் என 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
பஹ்லா 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
பார்கா 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
பாவ்ஷர் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
இப்ரி 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
மஸ்கட் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
நிஸ்வா 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
ருஸ்டாக் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
சுர் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
சுர் : 22 காரட் தங்க விலை