சுர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்க விலை

சுர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

சுர் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 19 மே 2022 OMR ﷼23.45
சுயேக் என 19 மே 2022 OMR ﷼23.45
பஹ்லா 19 மே 2022 OMR ﷼23.45
பார்கா 19 மே 2022 OMR ﷼23.45
பாவ்ஷர் 19 மே 2022 OMR ﷼23.45
இப்ரி 19 மே 2022 OMR ﷼23.45
மஸ்கட் 19 மே 2022 OMR ﷼23.45
நிஸ்வா 19 மே 2022 OMR ﷼23.45
ருஸ்டாக் 19 மே 2022 OMR ﷼23.45
சுர் 19 மே 2022 OMR ﷼23.45
சுர் : 22 காரட் தங்க விலை

சுர் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 19 மே 2022 OMR ﷼22.45
சுயேக் என 19 மே 2022 OMR ﷼22.45
பஹ்லா 19 மே 2022 OMR ﷼22.45
பார்கா 19 மே 2022 OMR ﷼22.45
பாவ்ஷர் 19 மே 2022 OMR ﷼22.45
இப்ரி 19 மே 2022 OMR ﷼22.45
மஸ்கட் 19 மே 2022 OMR ﷼22.45
நிஸ்வா 19 மே 2022 OMR ﷼22.45
ருஸ்டாக் 19 மே 2022 OMR ﷼22.45
சுர் 19 மே 2022 OMR ﷼22.45
சுர் : 22 காரட் தங்க விலை