ராஸ் அல் கைமா, ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

ராஸ் அல் கைமா : 24 காரட் தங்க வீதம்

26 பிப்ரவரி 2024
AED د.إ246.25
-0.25
தேதி விலை மாற்றம்
25 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ246.50 AED د.إ+0.00
24 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ246.50 AED د.إ+1.25
23 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ245.25 AED د.إ+0.00
22 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ245.25 AED د.إ-0.50
21 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ245.75 AED د.إ-0.25
20 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ246.00 AED د.إ+1.75
19 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ244.25 AED د.إ+0.50
18 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ243.75 AED د.إ+0.00
17 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ243.75 AED د.إ+1.25
16 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ242.50 AED د.إ+0.00
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை AED د.إ247.00
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை AED د.إ241.00
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை AED د.إ244.95
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) AED د.إ247.00
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (25 பிப்ரவரி) AED د.إ246.50
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ248.75
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ244.50
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ247.53
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ248.75
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) AED د.إ247.25
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை AED د.إ251.25
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ240.25
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ246.51
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) AED د.إ246.75
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) AED د.إ248.75
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை AED د.إ247.00
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ234.50
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ240.16
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) AED د.إ240.50
ராஸ் அல் கைமா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) AED د.إ246.50
ராஸ் அல் கைமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ராஸ் அல் கைமா : 22 காரட் தங்க வீதம்

26 பிப்ரவரி 2024
AED د.إ228.00
-0.25
தேதி விலை மாற்றம்
25 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ228.25 AED د.إ+0.00
24 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ228.25 AED د.إ+1.25
23 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ227.00 AED د.إ+0.00
22 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ227.00 AED د.إ-0.50
21 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ227.50 AED د.إ-0.25
20 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ227.75 AED د.إ+1.50
19 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ226.25 AED د.إ+0.50
18 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ225.75 AED د.إ+0.00
17 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ225.75 AED د.إ+1.00
16 பிப்ரவரி 2024 AED د.إ224.75 AED د.إ+0.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை AED د.إ228.75
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை AED د.إ223.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை AED د.إ226.83
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) AED د.إ228.75
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (25 பிப்ரவரி) AED د.إ228.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ230.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ226.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ229.16
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ230.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) AED د.إ229.00
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை AED د.إ232.75
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ222.50
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ228.22
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) AED د.إ228.50
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) AED د.إ230.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை AED د.إ228.75
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ217.00
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ222.42
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) AED د.إ222.75
ராஸ் அல் கைமா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) AED د.إ228.25
ராஸ் அல் கைமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை