ராஸ் அல் கைமா, ஐக்கிய அரபு கூட்டாட்சி : தங்கம் விலை

ராஸ் அல் கைமா : 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

29 அக்டோபர் 2020
AED د.إ233.74
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ233.74 AED د.إ+1.09
28 அக்டோபர் 2020 AED د.إ232.65 AED د.إ-4.09
27 அக்டோபர் 2020 AED د.إ236.74 AED د.إ+0.27
26 அக்டோபர் 2020 AED د.إ236.47 AED د.إ+0.54
25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ+0.00
24 அக்டோபர் 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-0.54
23 அக்டோபர் 2020 AED د.إ236.47 AED د.إ+0.27
22 அக்டோபர் 2020 AED د.إ236.20 AED د.إ-3.00
21 அக்டோபர் 2020 AED د.إ239.20 AED د.إ+3.27
20 அக்டோபர் 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-1.09
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ239.74
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ232.65
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ236.45
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ236.20
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (29 அக்டோபர்) AED د.إ233.74
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ246.02
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ231.02
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ238.70
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ246.02
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) AED د.إ233.74
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை AED د.إ254.47
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை AED د.إ238.38
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை AED د.إ244.68
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) AED د.إ245.20
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) AED د.إ244.38
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ244.65
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ219.29
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ227.89
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ221.20
ராஸ் அல் கைமா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : விலை முடிவடைகிறது (31 ஜூலை) AED د.إ244.65
ராஸ் அல் கைமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரத் தங்கம் விலை

ராஸ் அல் கைமா : 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

29 அக்டோபர் 2020
AED د.إ214.25
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ214.25 AED د.إ+1.00
28 அக்டோபர் 2020 AED د.إ213.25 AED د.إ-3.75
27 அக்டோபர் 2020 AED د.إ217.00 AED د.إ+0.25
26 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.75 AED د.إ+0.50
25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ+0.00
24 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-0.50
23 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.75 AED د.إ+0.25
22 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.50 AED د.إ-2.75
21 அக்டோபர் 2020 AED د.إ219.25 AED د.إ+3.00
20 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-1.00
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ219.75
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ213.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ216.73
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ216.50
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (29 அக்டோபர்) AED د.إ214.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ225.50
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ211.75
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ218.79
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ225.50
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) AED د.إ214.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை AED د.إ233.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை AED د.إ218.50
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை AED د.إ224.28
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) AED د.إ224.75
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) AED د.إ224.00
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ224.25
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ201.00
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ208.89
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ202.75
ராஸ் அல் கைமா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : விலை முடிவடைகிறது (31 ஜூலை) AED د.إ224.25
ராஸ் அல் கைமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரத் தங்கம் விலை