சுயேக் என, ஓமான் : தங்க விலைகள்

சுயேக் என : 24 காரட் தங்க வீதம்

08 ஏப்ரல் 2021
OMR ﷼23.29
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
08 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
07 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.16
06 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.13 OMR ﷼+0.00
05 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.13 OMR ﷼-0.05
04 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.00
03 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.00
02 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.21
01 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼22.97 OMR ﷼+0.39
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼23.29
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.97
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼23.19
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼22.97
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (10 ஏப்ரல்) OMR ﷼23.29
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼23.46
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.58
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼23.14
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼23.46
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼22.58
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼24.60
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼23.24
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.18
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼24.60
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) OMR ﷼23.24
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼25.86
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼24.38
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.85
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼25.20
சுயேக் என 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) OMR ﷼24.60
சுயேக் என - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சுயேக் என : 22 காரட் தங்க வீதம்

08 ஏப்ரல் 2021
OMR ﷼21.35
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
08 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
07 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.15
06 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.20 OMR ﷼+0.00
05 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.20 OMR ﷼-0.05
04 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.00
03 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.00
02 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.20
01 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.05 OMR ﷼+0.35
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼21.35
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.05
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼21.26
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼21.05
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (10 ஏப்ரல்) OMR ﷼21.35
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼21.50
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼20.70
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼21.21
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼21.50
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼20.70
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼22.55
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼21.30
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼22.16
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼22.55
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) OMR ﷼21.30
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼23.70
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼22.35
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼22.77
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼23.10
சுயேக் என 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) OMR ﷼22.55
சுயேக் என - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை