சுயேக் என : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

சுயேக் என : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93
அஜ்மான் நகரம் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93
அல் ஐன் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93
அல் புராய்மி 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.38
அல் மேடம் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93
அல் குவோஸ் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93
அல் சோஹர் 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.38
அர் ராம்ஸ் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.38
சுயேக் என 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.38
பஹ்லா 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.38
பார்கா 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.38
பாவ்ஷர் 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.38
தைத் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93
திப்பா அல் புஜைரா 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93
துபாய் நகரம் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93
புஜைரா நகரம் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93
ஹட்டா 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93
இப்ரி 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.38
ஜெபல் அலி 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93
கல்பா 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93
கோர் ஃபக்கன் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93
மஸ்கட் 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.38
நிஸ்வா 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.38
ராஸ் அல் கைமா 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93
ருஸ்டாக் 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.38
சஹாம் 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.38
ஷார்ஜா நகரம் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93
சுர் 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.38
உம் அல் குவைன் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ226.93
சுயேக் என : 22 காரட் தங்க விலை

சுயேக் என : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00
அஜ்மான் நகரம் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00
அல் ஐன் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00
அல் புராய்மி 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.35
அல் மேடம் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00
அல் குவோஸ் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00
அல் சோஹர் 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.35
அர் ராம்ஸ் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.35
சுயேக் என 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.35
பஹ்லா 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.35
பார்கா 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.35
பாவ்ஷர் 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.35
தைத் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00
திப்பா அல் புஜைரா 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00
துபாய் நகரம் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00
புஜைரா நகரம் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00
ஹட்டா 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00
இப்ரி 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.35
ஜெபல் அலி 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00
கல்பா 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00
கோர் ஃபக்கன் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00
மஸ்கட் 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.35
நிஸ்வா 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.35
ராஸ் அல் கைமா 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00
ருஸ்டாக் 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.35
சஹாம் 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.35
ஷார்ஜா நகரம் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00
சுர் 16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.35
உம் அல் குவைன் 16 ஜனவரி 2021 AED د.إ208.00
சுயேக் என : 22 காரட் தங்க விலை