சுயேக் என : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

சுயேக் என : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
அஜ்மான் நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
அல் ஐன் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
அல் புராய்மி 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
அல் மேடம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
அல் குவோஸ் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
அல் சோஹர் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
அர் ராம்ஸ் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
சுயேக் என 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
பஹ்லா 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
பார்கா 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
பாவ்ஷர் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
தைத் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
திப்பா அல் புஜைரா 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
துபாய் நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
புஜைரா நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
ஹட்டா 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
இப்ரி 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
ஜெபல் அலி 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
கல்பா 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
கோர் ஃபக்கன் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
மஸ்கட் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
நிஸ்வா 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
ராஸ் அல் கைமா 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
ருஸ்டாக் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
சஹாம் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
ஷார்ஜா நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
சுர் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
உம் அல் குவைன் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
சுயேக் என : 22 காரட் தங்க விலை

சுயேக் என : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
அஜ்மான் நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
அல் ஐன் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
அல் புராய்மி 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
அல் மேடம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
அல் குவோஸ் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
அல் சோஹர் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
அர் ராம்ஸ் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
சுயேக் என 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
பஹ்லா 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
பார்கா 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
பாவ்ஷர் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
தைத் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
திப்பா அல் புஜைரா 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
துபாய் நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
புஜைரா நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
ஹட்டா 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
இப்ரி 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
ஜெபல் அலி 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
கல்பா 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
கோர் ஃபக்கன் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
மஸ்கட் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
நிஸ்வா 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
ராஸ் அல் கைமா 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
ருஸ்டாக் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
சஹாம் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
ஷார்ஜா நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
சுர் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
உம் அல் குவைன் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
சுயேக் என : 22 காரட் தங்க விலை