சுயேக் என : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

சுயேக் என : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
அஜ்மான் நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
அல் ஐன் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
அல் புராய்மி 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
அல் மேடம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
அல் குவோஸ் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
அல் சோஹர் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
அர் ராம்ஸ் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
சுயேக் என 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
பஹ்லா 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
பார்கா 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
பாவ்ஷர் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
தைத் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
திப்பா அல் புஜைரா 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
துபாய் நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
புஜைரா நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
ஹட்டா 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
இப்ரி 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
ஜெபல் அலி 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
கல்பா 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
கோர் ஃபக்கன் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
மஸ்கட் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
நிஸ்வா 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
ராஸ் அல் கைமா 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
ருஸ்டாக் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
சஹாம் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
ஷார்ஜா நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
சுர் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
உம் அல் குவைன் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
சுயேக் என : 22 காரட் தங்க விலை

சுயேக் என : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
அஜ்மான் நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
அல் ஐன் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
அல் புராய்மி 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
அல் மேடம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
அல் குவோஸ் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
அல் சோஹர் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
அர் ராம்ஸ் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
சுயேக் என 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
பஹ்லா 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
பார்கா 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
பாவ்ஷர் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
தைத் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
திப்பா அல் புஜைரா 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
துபாய் நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
புஜைரா நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
ஹட்டா 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
இப்ரி 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
ஜெபல் அலி 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
கல்பா 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
கோர் ஃபக்கன் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
மஸ்கட் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
நிஸ்வா 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
ராஸ் அல் கைமா 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
ருஸ்டாக் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
சஹாம் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
ஷார்ஜா நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
சுர் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
உம் அல் குவைன் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
சுயேக் என : 22 காரட் தங்க விலை