கயாதி : தங்க விலை, கயாதி தங்க விகிதங்கள்

கயாதி, ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

கயாதி : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 26 ஜனவரி 2022
AED د.إ229.38
+0.55
தேதி விலை மாற்றம்
25 ஜனவரி 2022 AED د.إ228.83 AED د.إ+0.81
24 ஜனவரி 2022 AED د.إ228.02 AED د.إ+0.00
23 ஜனவரி 2022 AED د.إ228.02 AED د.إ+0.00
22 ஜனவரி 2022 AED د.إ228.02 AED د.إ-0.54
21 ஜனவரி 2022 AED د.إ228.56 AED د.إ-0.55
20 ஜனவரி 2022 AED د.إ229.11 AED د.إ+2.73
19 ஜனவரி 2022 AED د.إ226.38 AED د.إ+0.55
18 ஜனவரி 2022 AED د.إ225.83 AED د.إ+0.00
17 ஜனவரி 2022 AED د.إ225.83 AED د.إ+0.27
16 ஜனவரி 2022 AED د.إ225.56 AED د.إ+0.00
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ229.11
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ222.02
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ225.80
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ227.20
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (25 ஜனவரி) AED د.إ228.83
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை AED د.إ226.65
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ219.83
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ222.49
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) AED د.إ222.29
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) AED د.إ226.65
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை AED د.إ232.11
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ219.29
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ226.36
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) AED د.إ222.29
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) AED د.إ222.83
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ224.74
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ217.38
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ220.44
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ218.20
கயாதி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) AED د.إ221.47
கயாதி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

கயாதி : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 26 ஜனவரி 2022
AED د.إ210.25
+0.50
தேதி விலை மாற்றம்
25 ஜனவரி 2022 AED د.إ209.75 AED د.إ+0.75
24 ஜனவரி 2022 AED د.إ209.00 AED د.إ+0.00
23 ஜனவரி 2022 AED د.إ209.00 AED د.إ+0.00
22 ஜனவரி 2022 AED د.إ209.00 AED د.إ-0.50
21 ஜனவரி 2022 AED د.إ209.50 AED د.إ-0.50
20 ஜனவரி 2022 AED د.إ210.00 AED د.إ+2.50
19 ஜனவரி 2022 AED د.إ207.50 AED د.إ+0.50
18 ஜனவரி 2022 AED د.إ207.00 AED د.إ+0.00
17 ஜனவரி 2022 AED د.إ207.00 AED د.إ+0.25
16 ஜனவரி 2022 AED د.إ206.75 AED د.إ+0.00
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ210.00
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ203.50
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ206.97
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ208.25
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (25 ஜனவரி) AED د.إ209.75
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை AED د.إ207.75
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ201.50
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ203.94
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) AED د.إ203.75
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) AED د.إ207.75
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை AED د.إ212.75
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ201.00
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ207.48
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) AED د.إ203.75
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) AED د.إ204.25
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ206.00
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ199.25
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ202.06
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ200.00
கயாதி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) AED د.إ203.00
கயாதி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை