ஓமான் : தங்கம் இலும் அனைத்து நகரங்கள் விலை

ஓமான் : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் அனைத்து நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அல் Buraimi 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
அல் சோஹார் 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
என சிப் அல் Jadidah 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
Suwayq என 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
Bahla 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
Barka 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
Bawshar 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
இப்ரி 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
மஸ்கட் 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
நிஸ்வா 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
Rustaq 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
Saham 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
சாழலாஹ் 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
சூர் 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31

ஓமான் : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் அனைத்து நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அல் Buraimi 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
அல் சோஹார் 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
என சிப் அல் Jadidah 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
Suwayq என 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
Bahla 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
Barka 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
Bawshar 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
இப்ரி 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
மஸ்கட் 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
நிஸ்வா 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
Rustaq 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
Saham 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
சாழலாஹ் 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
சூர் 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20