ஓமான் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஓமான் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் புராய்மி 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.00
அல் சோஹர் 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.00
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.00
சுயேக் என 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.00
பஹ்லா 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.00
பார்கா 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.00
பாவ்ஷர் 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.00
இப்ரி 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.00
மஸ்கட் 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.00
நிஸ்வா 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.00
ருஸ்டாக் 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.00
சஹாம் 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.00
சலலா 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.00
சுர் 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.00

ஓமான் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் புராய்மி 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.00
அல் சோஹர் 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.00
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.00
சுயேக் என 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.00
பஹ்லா 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.00
பார்கா 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.00
பாவ்ஷர் 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.00
இப்ரி 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.00
மஸ்கட் 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.00
நிஸ்வா 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.00
ருஸ்டாக் 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.00
சஹாம் 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.00
சலலா 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.00
சுர் 24 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.00