ஓமான் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஓமான் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் புராய்மி 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
அல் சோஹர் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
சுயேக் என 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
பஹ்லா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
பார்கா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
பாவ்ஷர் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
இப்ரி 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
மஸ்கட் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
நிஸ்வா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
ருஸ்டாக் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
சஹாம் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
சலலா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
சுர் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10

ஓமான் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் புராய்மி 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
அல் சோஹர் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
சுயேக் என 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
பஹ்லா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
பார்கா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
பாவ்ஷர் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
இப்ரி 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
மஸ்கட் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
நிஸ்வா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
ருஸ்டாக் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
சஹாம் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
சலலா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
சுர் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05