திப்பா அல் புஜைரா, ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

திப்பா அல் புஜைரா : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 17 ஏப்ரல் 2021
AED د.إ220.65
+0.27
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.38 AED د.إ+2.46
15 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ217.92 AED د.إ+2.18
14 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ215.74 AED د.إ-1.37
13 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ217.11 AED د.إ+1.37
12 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ215.74 AED د.إ-0.82
11 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ216.56 AED د.إ+0.00
10 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ216.56 AED د.إ+0.27
09 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ216.29 AED د.إ-1.63
08 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ217.92 AED د.إ+1.90
07 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ216.02 AED د.إ-0.27
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ220.38
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ214.38
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ216.27
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ214.38
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) AED د.إ220.38
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ216.56
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ209.47
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ213.76
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ216.02
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ210.83
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை AED د.إ231.56
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை AED د.إ215.47
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை AED د.إ224.11
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) AED د.إ231.56
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) AED د.إ215.47
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ241.93
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ226.93
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ231.45
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ235.65
திப்பா அல் புஜைரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) AED د.إ229.38
திப்பா அல் புஜைரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

திப்பா அல் புஜைரா : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 17 ஏப்ரல் 2021
AED د.إ202.25
+0.25
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.00 AED د.إ+2.25
15 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ199.75 AED د.إ+2.00
14 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ197.75 AED د.إ-1.25
13 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ199.00 AED د.إ+1.25
12 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ197.75 AED د.إ-0.75
11 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ198.50 AED د.إ+0.00
10 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ198.50 AED د.إ+0.25
09 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ198.25 AED د.إ-1.50
08 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ199.75 AED د.إ+1.75
07 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ198.00 AED د.إ-0.25
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ202.00
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ196.50
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ198.23
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ196.50
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) AED د.إ202.00
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை AED د.إ198.50
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை AED د.إ192.00
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை AED د.إ195.94
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) AED د.إ198.00
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) AED د.إ193.25
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை AED د.إ212.25
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை AED د.إ197.50
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை AED د.إ205.42
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) AED د.إ212.25
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) AED د.إ197.50
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை AED د.إ221.75
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை AED د.إ208.00
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை AED د.إ212.15
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) AED د.إ216.00
திப்பா அல் புஜைரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) AED د.إ210.25
திப்பா அல் புஜைரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை