இப்ரி, ஓமான் : தங்க விலைகள்

இப்ரி : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 05 ஜூலை 2022
OMR ﷼23.05
-0.10
தேதி விலை மாற்றம்
04 ஜூலை 2022 OMR ﷼23.15 OMR ﷼-0.05
03 ஜூலை 2022 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
02 ஜூலை 2022 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.05
01 ஜூலை 2022 OMR ﷼23.15 OMR ﷼+0.05
30 ஜூன் 2022 OMR ﷼23.10 OMR ﷼-0.30
29 ஜூன் 2022 OMR ﷼23.40 OMR ﷼+0.05
28 ஜூன் 2022 OMR ﷼23.35 OMR ﷼-0.10
27 ஜூன் 2022 OMR ﷼23.45 OMR ﷼+0.05
26 ஜூன் 2022 OMR ﷼23.40 OMR ﷼+0.00
25 ஜூன் 2022 OMR ﷼23.40 OMR ﷼+0.00
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼23.20
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼23.15
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼23.18
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) OMR ﷼23.15
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (04 ஜூலை) OMR ﷼23.15
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼23.95
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.10
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼23.57
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼23.45
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) OMR ﷼23.10
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼24.30
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼23.05
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼23.70
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼24.25
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) OMR ﷼23.65
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼25.45
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.10
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼24.81
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼24.65
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼24.25
இப்ரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

இப்ரி : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 05 ஜூலை 2022
OMR ﷼22.10
-0.10
தேதி விலை மாற்றம்
04 ஜூலை 2022 OMR ﷼22.20 OMR ﷼-0.05
03 ஜூலை 2022 OMR ﷼22.25 OMR ﷼+0.00
02 ஜூலை 2022 OMR ﷼22.25 OMR ﷼+0.05
01 ஜூலை 2022 OMR ﷼22.20 OMR ﷼+0.05
30 ஜூன் 2022 OMR ﷼22.15 OMR ﷼-0.30
29 ஜூன் 2022 OMR ﷼22.45 OMR ﷼+0.05
28 ஜூன் 2022 OMR ﷼22.40 OMR ﷼-0.05
27 ஜூன் 2022 OMR ﷼22.45 OMR ﷼+0.05
26 ஜூன் 2022 OMR ﷼22.40 OMR ﷼+0.00
25 ஜூன் 2022 OMR ﷼22.40 OMR ﷼+0.00
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼22.25
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼22.20
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼22.23
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) OMR ﷼22.20
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (04 ஜூலை) OMR ﷼22.20
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼22.95
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.15
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼22.58
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼22.50
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) OMR ﷼22.15
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼23.25
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼22.10
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼22.71
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼23.20
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) OMR ﷼22.70
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼24.35
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.10
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼23.72
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼23.60
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼23.20
இப்ரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை