இப்ரி, ஓமான் : தங்க விலைகள்

இப்ரி : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 ஜனவரி 2022
OMR ﷼24.33
-0.05
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜனவரி 2022 OMR ﷼24.38 OMR ﷼+0.05
16 ஜனவரி 2022 OMR ﷼24.33 OMR ﷼+0.00
15 ஜனவரி 2022 OMR ﷼24.33 OMR ﷼-0.05
14 ஜனவரி 2022 OMR ﷼24.38 OMR ﷼-0.06
13 ஜனவரி 2022 OMR ﷼24.44 OMR ﷼+0.11
12 ஜனவரி 2022 OMR ﷼24.33 OMR ﷼+0.16
11 ஜனவரி 2022 OMR ﷼24.17 OMR ﷼+0.06
10 ஜனவரி 2022 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.05
09 ஜனவரி 2022 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
08 ஜனவரி 2022 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼24.49
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼24.06
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.27
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼24.49
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (17 ஜனவரி) OMR ﷼24.38
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼24.38
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.73
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼24.02
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) OMR ﷼23.95
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) OMR ﷼24.38
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼25.04
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.62
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼24.41
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) OMR ﷼23.95
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) OMR ﷼24.06
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼24.17
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.51
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼23.81
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼23.51
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) OMR ﷼23.89
இப்ரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

இப்ரி : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 ஜனவரி 2022
OMR ﷼22.30
-0.05
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜனவரி 2022 OMR ﷼22.35 OMR ﷼+0.05
16 ஜனவரி 2022 OMR ﷼22.30 OMR ﷼+0.00
15 ஜனவரி 2022 OMR ﷼22.30 OMR ﷼-0.05
14 ஜனவரி 2022 OMR ﷼22.35 OMR ﷼-0.05
13 ஜனவரி 2022 OMR ﷼22.40 OMR ﷼+0.10
12 ஜனவரி 2022 OMR ﷼22.30 OMR ﷼+0.15
11 ஜனவரி 2022 OMR ﷼22.15 OMR ﷼+0.05
10 ஜனவரி 2022 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.05
09 ஜனவரி 2022 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
08 ஜனவரி 2022 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼22.45
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼22.05
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼22.25
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼22.45
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (17 ஜனவரி) OMR ﷼22.35
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼22.35
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.75
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼22.02
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) OMR ﷼21.95
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) OMR ﷼22.35
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼22.95
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.65
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼22.37
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) OMR ﷼21.95
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) OMR ﷼22.05
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼22.15
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.55
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼21.83
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼21.55
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) OMR ﷼21.90
இப்ரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை