இப்ரி, ஓமான் : தங்க விலைகள்

இப்ரி : 24 காரட் தங்க வீதம்

02 அக்டோபர் 2023
OMR ﷼23.60
-0.05
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼23.65 OMR ﷼+0.00
30 செப்டம்பர் 2023 OMR ﷼23.65 OMR ﷼-0.30
29 செப்டம்பர் 2023 OMR ﷼23.95 OMR ﷼-0.05
28 செப்டம்பர் 2023 OMR ﷼24.00 OMR ﷼-0.20
27 செப்டம்பர் 2023 OMR ﷼24.20 OMR ﷼-0.25
26 செப்டம்பர் 2023 OMR ﷼24.45 OMR ﷼-0.15
25 செப்டம்பர் 2023 OMR ﷼24.60 OMR ﷼+0.00
24 செப்டம்பர் 2023 OMR ﷼24.60 OMR ﷼+0.00
23 செப்டம்பர் 2023 OMR ﷼24.60 OMR ﷼+0.00
22 செப்டம்பர் 2023 OMR ﷼24.60 OMR ﷼+0.10
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼23.65
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.65
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼23.65
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼23.65
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼23.65
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼24.90
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.65
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼24.53
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) OMR ﷼24.90
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) OMR ﷼23.65
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை OMR ﷼25.00
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.20
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை OMR ﷼24.53
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼25.00
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼24.90
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼25.30
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼24.40
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼24.90
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) OMR ﷼24.55
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) OMR ﷼25.05
இப்ரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

இப்ரி : 22 காரட் தங்க வீதம்

02 அக்டோபர் 2023
OMR ﷼22.60
-0.05
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
30 செப்டம்பர் 2023 OMR ﷼22.65 OMR ﷼-0.30
29 செப்டம்பர் 2023 OMR ﷼22.95 OMR ﷼-0.05
28 செப்டம்பர் 2023 OMR ﷼23.00 OMR ﷼-0.15
27 செப்டம்பர் 2023 OMR ﷼23.15 OMR ﷼-0.25
26 செப்டம்பர் 2023 OMR ﷼23.40 OMR ﷼-0.15
25 செப்டம்பர் 2023 OMR ﷼23.55 OMR ﷼+0.00
24 செப்டம்பர் 2023 OMR ﷼23.55 OMR ﷼+0.00
23 செப்டம்பர் 2023 OMR ﷼23.55 OMR ﷼+0.00
22 செப்டம்பர் 2023 OMR ﷼23.55 OMR ﷼+0.10
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼22.65
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.65
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼22.65
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼22.65
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼22.65
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼23.80
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.65
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼23.47
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) OMR ﷼23.80
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) OMR ﷼22.65
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை OMR ﷼23.90
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.15
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை OMR ﷼23.48
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼23.90
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼23.80
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼24.20
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼23.35
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼23.82
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) OMR ﷼23.50
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) OMR ﷼23.95
இப்ரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை