இப்ரி, ஓமான் : தங்க விலைகள்

இப்ரி : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 19 ஜூன் 2021
OMR ﷼23.62
-0.38
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூன் 2021 OMR ﷼24.00 OMR ﷼+0.05
17 ஜூன் 2021 OMR ﷼23.95 OMR ﷼-0.82
16 ஜூன் 2021 OMR ﷼24.77 OMR ﷼-0.27
15 ஜூன் 2021 OMR ﷼25.04 OMR ﷼+0.00
14 ஜூன் 2021 OMR ﷼25.04 OMR ﷼+0.00
13 ஜூன் 2021 OMR ﷼25.04 OMR ﷼-0.11
12 ஜூன் 2021 OMR ﷼25.15 OMR ﷼+0.00
11 ஜூன் 2021 OMR ﷼25.15 OMR ﷼+0.00
10 ஜூன் 2021 OMR ﷼25.15 OMR ﷼+0.00
09 ஜூன் 2021 OMR ﷼25.15 OMR ﷼+0.00
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼25.42
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.95
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼25.01
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼25.42
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (18 ஜூன்) OMR ﷼24.00
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼25.42
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼23.67
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼24.64
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼23.67
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) OMR ﷼25.37
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼23.84
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.97
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼23.46
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼22.97
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼23.84
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼23.46
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.58
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼23.14
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼23.46
இப்ரி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼22.58
இப்ரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

இப்ரி : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 19 ஜூன் 2021
OMR ﷼21.65
-0.35
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூன் 2021 OMR ﷼22.00 OMR ﷼+0.05
17 ஜூன் 2021 OMR ﷼21.95 OMR ﷼-0.75
16 ஜூன் 2021 OMR ﷼22.70 OMR ﷼-0.25
15 ஜூன் 2021 OMR ﷼22.95 OMR ﷼+0.00
14 ஜூன் 2021 OMR ﷼22.95 OMR ﷼+0.00
13 ஜூன் 2021 OMR ﷼22.95 OMR ﷼-0.10
12 ஜூன் 2021 OMR ﷼23.05 OMR ﷼+0.00
11 ஜூன் 2021 OMR ﷼23.05 OMR ﷼+0.00
10 ஜூன் 2021 OMR ﷼23.05 OMR ﷼+0.00
09 ஜூன் 2021 OMR ﷼23.05 OMR ﷼+0.00
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼23.30
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.95
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼22.92
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼23.30
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (18 ஜூன்) OMR ﷼22.00
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼23.30
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼21.70
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼22.59
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼21.70
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) OMR ﷼23.25
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼21.85
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.05
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼21.50
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼21.05
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼21.85
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼21.50
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼20.70
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼21.21
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼21.50
இப்ரி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼20.70
இப்ரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை