கோபர் : தங்க விலை, கோபர் தங்க விகிதங்கள்

கோபர், சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

கோபர் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 23 மே 2022
SAR ﷼233.00
+1.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2022 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
21 மே 2022 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
20 மே 2022 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
19 மே 2022 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+3.00
18 மே 2022 SAR ﷼229.00 SAR ﷼-1.00
17 மே 2022 SAR ﷼230.00 SAR ﷼+2.00
16 மே 2022 SAR ﷼228.00 SAR ﷼+0.00
15 மே 2022 SAR ﷼228.00 SAR ﷼+0.00
14 மே 2022 SAR ﷼228.00 SAR ﷼-1.00
13 மே 2022 SAR ﷼229.00 SAR ﷼-4.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை SAR ﷼238.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை SAR ﷼228.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை SAR ﷼232.86
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) SAR ﷼238.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) SAR ﷼232.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை SAR ﷼250.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை SAR ﷼237.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை SAR ﷼243.52
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) SAR ﷼242.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) SAR ﷼240.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை SAR ﷼254.20
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை SAR ﷼241.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை SAR ﷼246.57
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) SAR ﷼244.38
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) SAR ﷼244.00
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை SAR ﷼243.29
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼228.02
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை SAR ﷼235.11
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) SAR ﷼229.11
கோபர் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) SAR ﷼241.11
கோபர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

கோபர் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 23 மே 2022
SAR ﷼215.00
+1.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2022 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
21 மே 2022 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
20 மே 2022 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
19 மே 2022 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+3.00
18 மே 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼-1.00
17 மே 2022 SAR ﷼212.00 SAR ﷼+2.00
16 மே 2022 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
15 மே 2022 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
14 மே 2022 SAR ﷼210.00 SAR ﷼-1.00
13 மே 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼-4.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை SAR ﷼220.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை SAR ﷼210.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை SAR ﷼214.77
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) SAR ﷼219.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) SAR ﷼214.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை SAR ﷼231.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை SAR ﷼219.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை SAR ﷼224.79
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) SAR ﷼223.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) SAR ﷼222.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை SAR ﷼233.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை SAR ﷼223.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை SAR ﷼226.58
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) SAR ﷼224.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) SAR ﷼225.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை SAR ﷼223.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼209.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை SAR ﷼215.50
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) SAR ﷼210.00
கோபர் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) SAR ﷼221.00
கோபர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை