கோபர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கோபர் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
அல் கோர் 17 ஜூன் 2024 QAR ﷼282.50
அல் மாலிகியா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
அல் ரயான் 17 ஜூன் 2024 QAR ﷼282.50
அல் வக்ரா 17 ஜூன் 2024 QAR ﷼282.50
புடையா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
தம்மம் 17 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
தோஹா 17 ஜூன் 2024 QAR ﷼282.50
ஹமாத் டவுன் 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
ஹோஃபுஃப் 17 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
ஈசா டவுன் 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
ஜிதாஃப்ஸ் 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
ஜுபைல் 17 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
கோபர் 17 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
மனமா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
முஹாரக் 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
கதிஃப் 17 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
ரிஃபா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
சித்ரா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.70
உம் சலால் முஹம்மது 17 ஜூன் 2024 QAR ﷼282.50
கோபர் : 22 காரட் தங்க விலை

கோபர் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
அல் கோர் 17 ஜூன் 2024 QAR ﷼265.00
அல் மாலிகியா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
அல் ரயான் 17 ஜூன் 2024 QAR ﷼265.00
அல் வக்ரா 17 ஜூன் 2024 QAR ﷼265.00
புடையா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
தம்மம் 17 ஜூன் 2024 SAR ﷼266.00
தோஹா 17 ஜூன் 2024 QAR ﷼265.00
ஹமாத் டவுன் 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
ஹோஃபுஃப் 17 ஜூன் 2024 SAR ﷼266.00
ஈசா டவுன் 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
ஜிதாஃப்ஸ் 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
ஜுபைல் 17 ஜூன் 2024 SAR ﷼266.00
கோபர் 17 ஜூன் 2024 SAR ﷼266.00
மனமா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
முஹாரக் 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
கதிஃப் 17 ஜூன் 2024 SAR ﷼266.00
ரிஃபா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
சித்ரா 17 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.00
உம் சலால் முஹம்மது 17 ஜூன் 2024 QAR ﷼265.00
கோபர் : 22 காரட் தங்க விலை