கோபர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கோபர் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.30
அல் கோர் 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
அல் மாலிகியா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.30
அல் ரயான் 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
அல் வக்ரா 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
புடையா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.30
தம்மம் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
தோஹா 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
ஹமாத் டவுன் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.30
ஹோஃபுஃப் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
ஈசா டவுன் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.30
ஜிதாஃப்ஸ் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.30
ஜுபைல் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
கோபர் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
மனமா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.30
முஹாரக் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.30
கதிஃப் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼245.00
ரிஃபா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.30
சித்ரா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب24.30
உம் சலால் முஹம்மது 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼240.50
கோபர் : 22 காரட் தங்க விலை

கோபர் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب23.00
அல் கோர் 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
அல் மாலிகியா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب23.00
அல் ரயான் 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
அல் வக்ரா 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
புடையா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب23.00
தம்மம் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
தோஹா 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
ஹமாத் டவுன் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب23.00
ஹோஃபுஃப் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
ஈசா டவுன் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب23.00
ஜிதாஃப்ஸ் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب23.00
ஜுபைல் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
கோபர் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
மனமா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب23.00
முஹாரக் 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب23.00
கதிஃப் 07 ஜூன் 2023 SAR ﷼226.00
ரிஃபா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب23.00
சித்ரா 07 ஜூன் 2023 BHD .د.ب23.00
உம் சலால் முஹம்மது 06 ஜூன் 2023 QAR ﷼226.50
கோபர் : 22 காரட் தங்க விலை