ஜெட்டா, சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

ஜெட்டா : 24 காரட் தங்க வீதம்

30 செப்டம்பர் 2023
SAR ﷼232.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2023 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
30 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼232.00 SAR ﷼-1.00
29 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼233.00 SAR ﷼-1.00
28 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼234.00 SAR ﷼-3.00
27 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼237.00 SAR ﷼-2.00
26 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼239.00 SAR ﷼-3.00
25 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
24 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
23 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
22 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை SAR ﷼232.00
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை SAR ﷼232.00
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை SAR ﷼232.00
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) SAR ﷼232.00
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) SAR ﷼232.00
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼244.00
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼232.00
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼240.67
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) SAR ﷼243.00
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) SAR ﷼232.00
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை SAR ﷼244.00
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை SAR ﷼237.00
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை SAR ﷼240.57
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼244.00
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼244.00
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை SAR ﷼248.00
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை SAR ﷼241.00
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை SAR ﷼244.25
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) SAR ﷼241.00
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) SAR ﷼246.00
ஜெட்டா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஜெட்டா : 22 காரட் தங்க வீதம்

30 செப்டம்பர் 2023
SAR ﷼214.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2023 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
30 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼214.00 SAR ﷼-1.00
29 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼215.00 SAR ﷼-1.00
28 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼216.00 SAR ﷼-3.00
27 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼219.00 SAR ﷼-1.00
26 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼220.00 SAR ﷼-3.00
25 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
24 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
23 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
22 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை SAR ﷼214.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை SAR ﷼214.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை SAR ﷼214.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) SAR ﷼214.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) SAR ﷼214.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼225.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼214.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼221.97
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) SAR ﷼225.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) SAR ﷼214.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை SAR ﷼225.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை SAR ﷼219.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை SAR ﷼222.11
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼225.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼225.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை SAR ﷼229.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை SAR ﷼222.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை SAR ﷼225.36
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) SAR ﷼222.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) SAR ﷼227.00
ஜெட்டா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை