ஜெட்டா, சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

ஜெட்டா : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 23 செப்டம்பர் 2021
SAR ﷼221.47
-4.36
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼+1.09
21 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼224.74 SAR ﷼+1.09
20 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+1.09
19 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+0.00
18 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+1.09
17 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼-1.09
16 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼-6.55
15 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
14 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+2.18
13 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+1.10
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼231.29
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼221.47
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼227.12
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) SAR ﷼230.20
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) SAR ﷼225.83
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை SAR ﷼231.29
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை SAR ﷼219.29
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை SAR ﷼226.50
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼229.11
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼230.20
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை SAR ﷼231.29
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை SAR ﷼224.74
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை SAR ﷼228.48
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) SAR ﷼224.74
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) SAR ﷼229.11
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை SAR ﷼241.11
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை SAR ﷼222.56
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை SAR ﷼232.13
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) SAR ﷼240.02
ஜெட்டா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) SAR ﷼222.56
ஜெட்டா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஜெட்டா : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 23 செப்டம்பர் 2021
SAR ﷼203.00
-4.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼+1.00
21 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+1.00
20 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+1.00
19 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+0.00
18 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+1.00
17 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼-1.00
16 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼-6.00
15 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
14 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+2.00
13 செப்டம்பர் 2021 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+1.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼212.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼203.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼208.18
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) SAR ﷼211.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) SAR ﷼207.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை SAR ﷼212.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை SAR ﷼201.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை SAR ﷼207.61
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼210.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼211.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை SAR ﷼212.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை SAR ﷼206.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை SAR ﷼209.42
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) SAR ﷼206.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) SAR ﷼210.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை SAR ﷼221.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை SAR ﷼204.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை SAR ﷼212.77
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) SAR ﷼220.00
ஜெட்டா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) SAR ﷼204.00
ஜெட்டா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை