சலலா : தங்க விலை, சலலா தங்க விகிதங்கள்

சலலா, ஓமான் : தங்க விலைகள்

சலலா : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 23 மே 2022
OMR ﷼23.70
+0.05
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2022 OMR ﷼23.65 OMR ﷼+0.00
21 மே 2022 OMR ﷼23.65 OMR ﷼+0.05
20 மே 2022 OMR ﷼23.60 OMR ﷼+0.15
19 மே 2022 OMR ﷼23.45 OMR ﷼+0.30
18 மே 2022 OMR ﷼23.15 OMR ﷼-0.30
17 மே 2022 OMR ﷼23.45 OMR ﷼+0.40
16 மே 2022 OMR ﷼23.05 OMR ﷼-0.15
15 மே 2022 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
14 மே 2022 OMR ﷼23.20 OMR ﷼-0.05
13 மே 2022 OMR ﷼23.25 OMR ﷼-0.35
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼24.30
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼23.05
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼23.69
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼24.25
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) OMR ﷼23.65
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼25.45
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.10
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼24.81
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼24.65
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼24.25
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼27.17
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.35
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼25.70
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼25.64
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼24.70
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼25.80
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼24.17
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.85
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼24.22
சலலா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) OMR ﷼25.42
சலலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சலலா : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 23 மே 2022
OMR ﷼22.75
+0.10
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
21 மே 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.05
20 மே 2022 OMR ﷼22.60 OMR ﷼+0.15
19 மே 2022 OMR ﷼22.45 OMR ﷼+0.25
18 மே 2022 OMR ﷼22.20 OMR ﷼-0.30
17 மே 2022 OMR ﷼22.50 OMR ﷼+0.40
16 மே 2022 OMR ﷼22.10 OMR ﷼-0.15
15 மே 2022 OMR ﷼22.25 OMR ﷼+0.00
14 மே 2022 OMR ﷼22.25 OMR ﷼-0.05
13 மே 2022 OMR ﷼22.30 OMR ﷼-0.30
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼23.25
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼22.10
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼22.69
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼23.20
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) OMR ﷼22.65
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼24.35
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.10
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼23.72
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼23.60
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼23.20
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼24.90
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.30
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼23.93
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼23.50
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼23.60
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼23.65
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼22.15
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼22.78
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼22.20
சலலா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) OMR ﷼23.30
சலலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை