சாழலாஹ் : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

சாழலாஹ் : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
சாழலாஹ் 31 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.04
சாழலாஹ் : 22 காரத் தங்கம் விலை

சாழலாஹ் : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
சாழலாஹ் 31 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼22.95
சாழலாஹ் : 22 காரத் தங்கம் விலை