சலலா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்க விலை

சலலா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

சலலா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
சலலா 19 மே 2022 OMR ﷼23.45
சலலா : 22 காரட் தங்க விலை

சலலா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
சலலா 19 மே 2022 OMR ﷼22.45
சலலா : 22 காரட் தங்க விலை