ஈசா டவுன், பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

ஈசா டவுன் : 24 காரட் தங்க வீதம்

07 பிப்ரவரி 2023
BHD .د.ب23.30
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30 BHD .د.ب+0.00
06 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30 BHD .د.ب+0.10
05 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.20 BHD .د.ب+0.00
04 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.20 BHD .د.ب-0.20
03 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.40 BHD .د.ب-0.50
02 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.00
01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.00
31 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.00
30 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب-0.10
29 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.00
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب23.90
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.20
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.46
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب23.90
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) BHD .د.ب23.30
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.10
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.70
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.63
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب22.70
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) BHD .د.ب23.90
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.70
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.10
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.39
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب22.40
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب22.70
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.20
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.20
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.56
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب20.60
ஈசா டவுன் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب21.80
ஈசா டவுன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ஈசா டவுன் : 22 காரட் தங்க வீதம்

07 பிப்ரவரி 2023
BHD .د.ب22.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب+0.00
06 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب+0.10
05 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب21.90 BHD .د.ب+0.00
04 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب21.90 BHD .د.ب-0.20
03 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب-0.50
02 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
31 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
30 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
29 ஜனவரி 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب22.60
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.90
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب22.16
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب22.60
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) BHD .د.ب22.00
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب22.70
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.50
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب22.34
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب21.50
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) BHD .د.ب22.60
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب21.50
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.00
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.20
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب21.20
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب21.50
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب21.00
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب19.20
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.45
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب19.50
ஈசா டவுன் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب20.70
ஈசா டவுன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை