இசா டவுன், பஹ்ரைன் : தங்கம் விலை

இசா டவுன் : 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

25 அக்டோபர் 2020
BHD .د.ب24.22
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
24 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
23 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
22 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب-0.33
21 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.55 BHD .د.ب+0.22
20 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.00
19 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.11
18 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
17 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب-0.11
16 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.11
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.66
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.11
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.33
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.33
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (25 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.22
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب25.09
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.67
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.46
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب25.09
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) BHD .د.ب24.00
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை BHD .د.ب26.18
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.33
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை BHD .د.ب25.00
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب25.09
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب24.98
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب24.98
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.58
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب23.38
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب22.69
இசா டவுன் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : விலை முடிவடைகிறது (31 ஜூலை) BHD .د.ب24.98
இசா டவுன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரத் தங்கம் விலை

இசா டவுன் : 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

25 அக்டோபர் 2020
BHD .د.ب22.20
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
24 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
23 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
22 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.30
21 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب+0.20
20 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.00
19 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.10
18 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
17 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.10
16 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.10
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.60
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.10
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.30
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.30
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (25 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.20
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب23.00
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.70
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.42
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب23.00
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) BHD .د.ب22.00
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை BHD .د.ب24.00
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.30
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.91
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب23.00
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب22.90
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب22.90
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.70
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب21.43
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب20.80
இசா டவுன் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : விலை முடிவடைகிறது (31 ஜூலை) BHD .د.ب22.90
இசா டவுன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரத் தங்கம் விலை